Bài tập: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê – Lịch sử 7

Đang tải...

Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế năm

A. 965.                                                        B. 968.

C. 980.                                                         D. 981.

2. Quốc hiệu nước ta thời Đinh là

A. Vạn Xuân.                                             B. Đại Việt.

C. Đại Cồ Việt.                                           D. Đại Nam.

3. Kinh đô nước ta thời Đinh – Tiền Lê đóng ở

A. Luy Lâu (Bắc Ninh).                             B. cổ Loa (Hà Nội),

C. Hoa Lư (Ninh Bình).                             D. Bạch Hạc (Phú Thọ).

4. Sau khi lên ngôi Hoàng đế, Đinh Bộ Lĩnh đặt niên hiệu là

A. Thiên Đức.                                               B. Thái Bình.

C. Thiên Phúc.                                              D. Hưng Thống.

Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào dấu ….. trước các câu sau.

1. …….. Đinh Tiên Hoàng làm vua đến năm 979 thì bị sát hại.

2. …….. Người lên làm vua thay thế Đinh Tiên Hoàng là Đinh Liễn.

3. …….. Sau khi lên làm vua, Lê Hoàn đổi niên hiệu là Thiên Phúc.

4. …….. Lê Hoàn chia cả nước làm 24 lộ.

5. …….. Quân đội thời Tiền Lê gồm có 10 đạo.

Bài tập 3. Em hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây.

Bài tập 4. Hãy nối ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp về nội dung lịch sử.

Bài tập 5. Hãy điền tóm tắt vào chỗ trống dưới đây về tình hình kinh tế, văn hóa nước ta thời Đinh – Tiền Lê.

Nông nghiệp : 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Thủ công nghiệp, thương nghiệp : 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Văn hóa :

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập 6. Vì sao các tướng và Thái hậu họ Dương lại suy tôn Lê Hoàn lên làm vua ?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập 7. Sau khi lên ngôi vua, Lê Hoàn đã làm gì để bảo vệ và xây dựng đất nước ?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập 8. Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy nhà nước thời Tiền Lê và so sánh với thời Đinh ?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập 9. Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến chống Tống do Lê Hoàn chỉ huy.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập 10. Hãy trình bày tóm tắt những đóng góp của Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ở thế kỉ X.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận