Bài tập Hình học 7: Hai đường thẳng vuông góc

Đang tải...

Lý thuyết:

– Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt nhau và một trong các góc tạo thành là góc vuông.

– Qua một điểm chỉ kẻ được duy nhất một đường thẳng vuông góc với một đường thẳng cho trước.

– Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng tại chính trung điểm của đoạn thẳng đó.

Bài tập:

Bài 1. Cho góc AOB = 40độ. Vẽ tia OC là tia đối của tia OA. Tính góc COD biết:

a) OD vuông góc với OB, các tia OD và OA thuộc hai nửa mp đối nhau bờ OB

b) OD vuông góc với OB, các tia OD và OA thuộc cùng nửa mp bờ OB.

Bài 2. Cho góc AOB = 130 độ. Trong góc AOB vẽ các tia OC, OD sao cho OC vg OA, OD vg OB. Tính COD.

Bài 3. Cho góc AOB = 50độ . Gọi OC là phân giác của AOB. Vẽ tia OE là tia đối của tia OA, vẽ tia OD vg tia OC (tia OD nằm trong góc BOE). C/m OD là tia phân giác góc BOE.

Bài 4. Cho đường thẳng xy đi qua điểm O. Vẽ tia Oz sao cho góc xOz = 135 độ. Trên nửa mp bờ xy không chứa Oz kẻ tia Ot sao cho yOt = 90độ . Gọi Ov là tia phân giác của góc xOt.

a) Chỉ rõ ràng góc vOz là góc bẹt; b) Các góc xOv và yOz có phải là hai góc đối đỉnh ko? Vì sao?

Bài 5. Cho tam giác ABC. Vẽ ba đường trung trực của ba cạnh rồi cho nhận xét.

—————————————————

►Tải về file PDF tại đây.

►Xem thêm: Bài tập đa thức một biến, cộng và trừ đa thức một biến.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận