Bài 4 Vai trò của các nguyên tố khoáng – Bài tập sinh học 11

Đang tải...

Bài 4 Vai trò của các nguyên tố khoáng

 

1. Để xác định vai trò của nguyên tố magiê đối với sinh trưởng và phát triến của cây ngô, người ta trồng cây ngô trong

A. chậu đất và bổ sung chất dinh dưỡng có magiê.

B. chậu cát và bổ sung chất dinh dưỡng có magiê.

C. dung dịch dinh dưỡng nhưng không có magiê.

D. dung dịch dinh dưỡng có magiê.

2. Khi làm thí nghiệm trông cây trong chậu đât nhưng thiêu một nguyên tô khoáng thì triệu chứng thiếu hụt khoáng thường xảy ra trước tiên ở những lá già. Nguyên tố khoáng đó là

A. nitơ.                  B. canxi.                C. sắt.                         D. lưu huỳnh.

3. Vai trò của phôtpho trong cơ thể thực vật:

A. Là thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hoá enzim.

B. Là thành phân của prôtêin, axit nuclêic.

C. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.

D. Là thành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim ; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

4. Khi thiếu phôtpho, cây có những biếu hiện như

A. lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.

B. lá nhỏ, có màu xanh đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

C. lá mới có màu vàng, sinh trưởng rê bị tiêu giảm.

D. sinh trưởng còi cọc, lá có màu vàng.

5. Khi thiếu kali, cây có những biểu hiện như

A. lá nhỏ, có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

B. lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

C. sinh trưởng còi cọc, lá có màu vàng.

D. lá màụ vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.

6. Vai trò của kali trong cơ thể thực vật:

A. Là thành phần của prôtêin và axit nuclêic.

B. Hoạt hoá enzim, cân bằng nước và ion, mở khí khống.

C. Là thành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim ; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

D. Là thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hoá enzim.

7. Cây có biểu hiện : lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chết là do thiếu

A. phôtpho.                    B. canxi.                     C. magiê.                       D. nitơ.

8. Vai trò chủ yếu của magiê trong cơ thể thực vật:

A. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.

B. Là thành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim ; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

C. Là thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim.

D. Là thành phần của diệp lục, hoạt hoá enzim.

9. Khi lá cây bị vàng, đưa vào gốc hoặc phun lên lá ion khoáng nào sau đây lá cây sẽ xanh trở lại ?

A. Mg2+                    B. Ca2+.                    C. Fe3+                      D. Na+.

⇒ Xem đáp án Bài 4 tại đây

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận