Đề kiểm tra học kỳ I Toán lớp 1 – Đề số 2

Đang tải...

A. ĐỀ BÀI

1. Viết:

a) Số thích hợp vào chỗ chấm:

1 , 2 , … , … , … , 6 , … , 8 , 9 , 10.

b) Theo mẫu:

c) Cách đọc số:

6: sáu              3:….             9:….                7:….             5:…..

2. Tính:

a) 5 + 3  = ……                4 + 3 + 2 = …….            8 – 6 – 0 = ……….

b)

3. Viết các số 3 , 8 , 7 , 6:

a) Theo thứ tự  từ bé đến lớn:…………………………………………..

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:……………………………………………

4. Điền vào chỗ trống:

Có 3 hình…………………………………….

Có 4 hình……………………………………..

Có 2 hình……………………………………..

5. Điền số thích hợp:

4 + ….. = 7               9 – ….. = 4               3 + …. = 8                 ….. – 2 = 4

6. Điền dấu ( > < = ) thích hợp vào chỗ trống:

5 + 4 …… 9               8 – 2 …… 5

3 + 4 …… 8               7 – 2 ….. 3 + 3

7. Viết phép tính thích hợp:

a)  Có                             :         4 quyển vở

Được cho thêm           :          5 quyển vở

Tất cả có                    :           …..quyển vở?

b) Điền số thích hợp để được phép tính đúng:

B. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM:

Bài 1: 2 điểm.( đúng 3 câu được 2 điểm, đúng 1 câu hoặc 2 câu được 1 điểm)

Bài 2: 2 điểm .( mỗi câu 1 điểm)

Bài 3: 1 điểm. ( mỗi câu 0,5 điểm)

Bài 4: 1 điểm.

Bài 5, bài 6: Mỗi bài 1 điểm. ( mỗi câu 0,25 điểm).

Bài 7: 2 điểm. ( mỗi câu 1 điểm).

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.