Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn – Hình học lớp 9

Đang tải...

Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Bài 1. Cho đoạn thẳng AB và trung điểm O của AB. Trên cùng một nửa mp bờ AB vẽ tia Ax, By vuông góc với AB. Trên các tia Ax, By lấy thứ tự hai điểm C và D sao cho góc COD = 900. Kẻ OH vuông góc CD.

a) Chứng minh H thuộc (O)

b) Xác định vị trí tương đối của CD với (O).

Bài 2. Cho hình thang ABCD có góc A = góc B = 900, AB = BC = 1. AD = 2. Chứng minh đường thẳng AC tiếp xúc với (D; căn 2).

Bài 3. Cho hình vuông ABCD, trên đường chéo BD lấy điểm I sao cho BI = BA. Đường thẳng qua I vuông góc với BD cắt AD = E.

a) So sánh các đoạn AE, EI, ID.

b) Xác định vị trí tương đối của BD với (E; EA).

Bài 4. Cho (O, R) các bán kính OA và OB. Trên cung nhỏ AB lấy M và N sao cho AM = BN và AM cắt BN tại C nằm ngoài (O). C/m:

a) OC là tia phân giác của góc AOB

b) OC vuông góc AB

File PDF

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận