Tuyển tập những bài Toán hay và khó lớp 5 phần hình học – Đề số 2

Đang tải...

Bài Toán hay và khó lớp 5

Đề 2

TOÁN 5

Bài 2. Cho tam giác ABC. M là điểm chính giữa cạnh BC, N là điểm chính giữa cạnh AC, P là điểm chính giữa của cạnh AB. Nối M với N, N với P, P với M.

a) So sánh diện tích các tam giác ANP, BMP, CMN, MNP.

b) Gọi H, K, E lần lượt là điểm chính giữa của các cạnh MN, NP, PM của tam giác MNP. Tính tỉ số diện tích của các tam giác MHE và ABC.

Bài 3. Cho hình thang ABCD có tổng hai đáy bằng 50cm. Tính diện tích của hình thang biết nếu đáy lớn được tăng thêm 5cm thì diện tích hình thang sẽ tăng thêm 20cm2.

toán 5

Bài 5. Tính diện tích hình thang ABCD.

Biết diện tích các hình tam giác AOD và DOC như hình vẽ.

toán 5

Bài 6. Một hình thang có đáy nhỏ dài 7cm, đáy lớn dài 17cm được chia thành hai hình thang có đáy chung dài 13cm. Hãy so sánh diện tích hai hình thang có đáy chung nói trên.

Bài 7. Cho hình thang ABCD, hai đáy AB và CD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Hãy tìm những hình tam giác có diện tích bằng nhau.

Bài 8. Cho hình thang ABCD, hai đáy AD và BC, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại M. Tính diện tích các tam giác MAB, MBC, MCD, MDA biết rằng AD = 20cm; BC = 10cm và đường cao của hình thang bằng 12cm.

Bài 9. Một hình thang vuông có diện tích 450cm2, chiều cao 15cm, đáy bé bằng 2/3 đáy lớn. Nếu kéo dài đáy bé để được hình chữ nhật có chiều dài là đáy lớn của hình thang thì phần diện tích tăng thêm là bao nhiêu?

Bài 10. Cho hình thang ABCD có góc A và góc D vuông, đáy nhỏ AB = 36cm, đáy lớn CD = 54cm, cạnh AD = 40cm. Trên cạnh AD lấy điểm M sao cho DM = 10cm. Từ M kẻ đường thẳng song song với DC và cắt BC tại N. Tính diện tích hình thang ABNM.

Xem Đáp án những bài Toán hay và khó lớp 5 phần hình học – Đề số 2

Đang tải...

Bài mới

One Comment

  1. 68213trgyh says:

    tôi cần thêm bài khác, trong đây không có bài toán tôi cần tìm

Bình luận