Tự kiểm tra cuối học kì 2 – Toán 2

Đang tải...

Tự kiểm tra cuối kì – Toán lớp 2

TỰ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2

1.Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a)

Đang tải...

         

b) 685 ; 686 ; 687 ; ………. ; ………. ; ………. .

c) Số liền sau của 438 là : ……….. ;

Số liền trước của 880 là : ……….. .

2.Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm thích hợp :

                 745 … 754                                         602 … 500 + 102

                 311 … 299                                         960 … 900 + 60 + 5

3.Tính :

              9 + 8 = …..                       2 x 5 = …..                         12 : 2 = …..

              7 + 7 = …..                       4 x 8 = …..                         16 : 4 = …..

            16 – 9 = ….                        3 x 9 = …..                         24 : 3 = …..

            14 – 6 = ….                      5 x 10 = …..                         40 : 5 = ……

 

4.Đặt tính rồi tính :

           58 + 26                  90 – 46                  245 + 320                   869 – 517

         …………              ………….              …………..                 …………..

         …………              ………….              …………..                 …………..

         …………              ………….              ………….                  …………..

5.Khoanh vào chữ  đặt trước câu trả lời đúng :

a) Trong các phép chia dưới đây, phép chia có kết quả sai là :

A. 18 : 2 = 9                                   B. 21 : 3 = 7

C. 6 : 3 = 3                                     D. 24 : 4 = 6

b) 358 = 300 + … + 8 . Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là :

A. 5 B. 50                C. 58             D. 500

c) Đồng hồ chỉ :

A. 10 giờ 6 phút                       B. 6 giờ 10 phút

C. 10 giờ 30 phút                     D. 10 giờ 60 phút

6.Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là : 10cm, 10cm, 6cm.

Bài giải

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

7.Hoa cân nặng 33kg, Mai nặng hơn Hoa 4kg. Hỏi Mai cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Bài giải

…………………………………………………………………

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

8.Số ?

Tải về file word đầy đủ >> Tại đây

Xem thêm

Luyện tập chung >> Tại đây

Đang tải...

Related Posts

Bình luận