Trọn Bộ Đề Ôn Tập Hè Môn Toán Lớp 5 Có Chọn Lọc

Đang tải...

Trọn bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 gồm các bài tập trọng tâm của Toán lớp 5 được biên soạn dưới bộ đề gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận nhằm giúp các bạn học sinh lớp 5 ôn tập và củng cố kiến thức đã học. Tải bộ tài liệu đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 đầy đủ ở cuối bài viết. Hy vọng các đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 sẽ giúp các bạn học tốt môn Toán.

ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN LỚP 5

ĐỀ 1

PHẦN 1 : PHẦN TRẮC NGHIỆM

Mỗi bài tập sau đây có kèm theo các câu hỏi A,B,C và D. Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.

1. 76% của 2 giờ là:

A. 5472 giây             B. 9473 giây                C. 2736 giây                D. Cả A,B,C đều sai

2. Em đi bộ quanh một cái ao hình tròn trong 20 giây. Tính ra mỗi giờ em đi được 5,652 km. Tính bán kính cái ao đó.

A. 20 m                         B. 5 m                         C. 10 m                       D. 0,1413 m

3. Một nông trường có 408 con trâu,vừa ngừa, vừa ngựa, vừa bò. Biết: số trâu ít hơn số ngựa là 12 con, số bò gấp đôi số trâu. Hãy tính số con bò của nông trường ấy.

A. 99 con                         B. 198 con                   C. 111 con                   D. 146 con

4. Một người đi xe đạp xuôi theo chiều gió từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 18 km/h.Lúc quay về, vì ngược gió nên người đó chỉ đi được (từ tỉnh B về tỉnh A) với vận tốc 12 km/h. Tính vận tốc trung bình cả quãng đường đi và về.

A. 15 km/h                         B. 14,4 km/h               C. 36 km/h                  D. 27 km/h

5. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 30 km/h, sau đó đi từ B về A với vận tốc 40 km/h. Thời gian đi nhiều hơn thời gian về 40 phút. Vậy quãng đường AB dài:

A. 40 km                             B. 15 km                     C. 56,2 km                  D. 80 km

6. Tính chiều cao một hình thang có đáy lớn 56 m, đáy bé 29 m và một nửa diện tích là 497,25

A. 23,4 cm                         B. 123,4 m                  C. 11,7 m                    D. Cả A,B,C đều sai

PHẦN 2: PHẦN TỰ LUẬN

1. Tính giá trị biểu thức sau : 45,85 : 25 x 0,001 + 78,1 – 3,3

2. Điền số hoặc đơn vị thích hợp vào chỗ chấm.

45,89 ha = ….. dag             98,621 tấn = …… dag             21,09 hm = ….. dam …. m

36,897 m = ….. m 890 dm 4,533 yến = …. kg 31 dag      12 tạ = 3/25…..

3. Tìm y, biết: 2 giờ 40 phút : y = 5/7 giờ

4. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 108 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 8 m và giảm chiều dài đi 8 m thì khu vườn sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích khu vườn đó.

ĐỀ 2

Bài 1: Các câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A, B, C và D. Đánh dấu X vào trước câu trả lời đúng nhất.

1. Một trường học có 864 em. Số em nữ chiếm 54% số em của toàn trường. Vậy số em nam của trường đó là bao nhiêu?

a. 46 em                         b. 736 em                    c. 637 em                     d. Cả A, B, C đều sai

2. Thương của hai số là 32. Nếu giảm số chia đi 8 đơn vị thì thương mới sẽ là 35,2. Vậy số bị chia của phép chia đó là:

a. 2816                             b. 281,6                       c. 88                            d. 80

3. Một số tự nhiên có ba chữ số. Nếu bớt đi chữ số hàng trăm của số đó thì được số mới. Nếu lấy số đó chia cho số mới ta được thương là 5 dư 12. Vậy có mấy số thích hợp với số lúc đầu?

a. 2                                b. 3                              c. 4                              d. 5

4. Đuôi con cá nặng 250 gam, đầu con cá nặng bằng đuôi và một nửa thân, thân con cá nặng bằng đầu và đuôi. Vậy con cá đó cân nặng:

a. 1,5 kg                         b. 0,2 yến                    c. 0,75 tạ                     d. 300 dag

5. Tìm một số biết rằng nếu đem số đó chia cho 3 được bao nhiêu trừ 7 thì được 9.

a. 48                                     b. 4,8                           c. 54                            d. Cả A, B, C đều sai

6. Tìm một số tự nhiên có ba chữ số. Biết chữ số hàng chục gấp đoi chữ số hàng trăm, tổng của ba chữ số ấy bằng 11 và nếu lấy số đó chia cho 5 thì số dư là 2.

a. 362,0                         b. 328                          c. 876                          d. Cả A, B, C đều sai.

Bài 2: Tính A, biết A = 46,8 + 9,15 x 46,8 + 90,85 x 46,8.

Bài 3: Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B hết 2 giờ, ngược dòng từ bến B về bến A hết 5 giờ. Hỏi một cụm bèo trôi theo dòng nước từ bến A đến bến B hết bao lâu?

Bài 4: Có 4 chai nước A,B,C và D. Lượng nước trong cả ba chai A,B,C là 0,95 lít. Lượng nước trong cả ba chai B,C,D là 0,825 lít. Lượng nước trong cả ba chai A,B,D là 0,875 lít. Tính lượng nước trong mỗi chai.

Bài 5: Cho hình thang ABCD có đáy bé là AB. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Tính diện tích hình thang đó, biết rằng diện tích hình tam giác AEB là 7,5 cm2 và diện tích hình tam giác BEC gấp 2 lần diện tích tam giác AEB.

ĐỀ 3

BÀI 1: Mỗi câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A,B,C và D. Khoang tròn vào câu trả lời đúng nhất.

1. Một phép chia có thương là 37 và nếu giảm số chia 5 đơn vị thì thương mới là 41,625. Vậy số bị chia là:

a. 1665                        b. 45                            c. 125,7                       d. Cả A,B,C đều sai.

2. Hai người làm chung một công việc sau 4 giờ sẽ xong. Nếu một mình người thứ nhất thì sau 7 giờ sẽ xong. Hỏi nếu một mình người thứ hai làm thì sau bao lâu sẽ xong công việc ấy?

a. 3 giờ                         b. 12 giờ                      c. 9 giờ 20 phút           d. 9 giờ 30 phút

3. Một người mang trứng ra chợ bán. Buổi sáng bán được 2/5 số trứng rồi mua thêm 230 quả. Tất cả số trứng mang về bằng 10/9 số trứng mang đi. Hỏi lúc đầu người ấy mang ra chợ bao nhiêu quả trứng?

a. 350 quả                         b. 450 quả                   c. 540 quả                    d. Cả A,B,C đều sai

4. Chia số thứ nhất cho số thứ hai được 2. Còn chia số thứ hai cho số thứ ba được 3,5.Tổng của chúng là 115.Tìm số thứ nhất.

a. 70                                     b. 35                            c. 55                            d. 10

BÀI 2: Tìm y, biết:  y x 134 – y x 24 – y x 10 = 710000

BÀI 3: Tính B, biết B = ( 58,76 – 7,75 x 5 = 72,45 : 9 ) : 1,25

BÀI 4: Trong một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 20,08; hiệu lớn hơn số trừ 1,34. Tìm mỗi số đó.

BÀI 5: Ông chia 105 quyển vở cho 3 cháu theo tỉ lệ: Cứ Hồng được 4 quyển thì Cúc được 3 quyển và cứ Mai được 7 quyển thì Hồng được 6 quyển. Hỏi mỗi người được bao nhiêu quyển vở.

BÀI 6: Có một số kẹo, nếu chia cho mỗi em 5 cái thì thừa 5 cái, nếu chia cho mỗi em 6 cái thì sẽ có một em không có kẹo. Tính số kẹo lúc đầu và số em.

ĐỀ 4

BÀI 1 : Mỗi câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A,B,C và D. Đánh dấu X vào trước câu trả lời đúng nhất.

1. Hiệu của hai số là 1,4. Nếu gấp 5 lần số bị trừ và giữ nguyên số trừ thì hiệu mới là 154,4. Vậy số bị trừ là:

a. 36,85                         b. 38,25                       c. 153                          d. Cả A,B,C đều sai.

2. Hai đội công nhân có tất cả 120 công nhân. Nếu chuyển 18 công nhân của đội thứ nhất sang đội thứ hai thì số công nhân của đội thứ hai bằng 5/7 số công nhân của đội thứ nhất. Số công nhân của đội thứ hai là:

a. 88 người             b. 32 người                  c. 57 người                  d. 73 người

3. Tích của hai số là 5037. Nếu giảm một trong hai số ấy đi 7 đơn vị thì tích sẽ giảm đi 483. Vậy số lớn trong hai số ấy là:

a. 69                             b. 73                            c. 60                            d. Cả A,B,C đều sai.

4. Cho phân số a/b có b – a = 21. Phân số a/b sau khi rút gọn được phân số 16/23. Vậy phân số a/b là:

a. 40/69                         b. 35/78                       c. 8/9                           d. Cả A,B,C đều sai.

5. Cho N = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x ……………….. x 48 x 49 x 50 x 51

            Hỏi N có tận cùng bao nhiêu chữ số 0?

a. 10                   b. 11                            c. 12                            d. 13

BÀI 2: Tính giá trị biểu thức sau:                 5,432 x 5,39 – 4,63 : 2,25 + 11,6

BÀI 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 0,25 + 3 x 0,25                                     b. 2,34 x 0,5 x 20                                            c. 1,25 x 0,25 x 4 x 8

BÀI 4: Cuối năm 2005 thư viện Trường Việt Dân có 20000 quyển sách. Mỗi năm thư viện tăng thêm 15% số sách của năm trước. Hỏi năm 2007 thư viện đó có bao nhiêu quyển sách?

BÀI 5: Trước đây 4 năm, tuổi của ba gấp 6 lần tuổi của con. Sau 4 năm nữa, tuổi con sẽ bằng 3/8 tuổi bố. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

BÀI 6: Viết phân số 7/12 thành tổng của hai phân số đều có tử số là 1.

ĐỀ 5

Bài 1 : Mỗi câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A,B,C và D. Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.

1. Cho một số có hai chữ số. Tổng của hai chữ số ấy bằng 6. Nếu đảo vị trí của hai chữ số trong số đó thì được số mới bằng 7/4 số ban đầu. Vậy số ban đầu là:

a. 24                                     b. 66                            c. 50                            d. Cả A,B,C đều sai.

2. Một số tự nhiên có hai chữ số, số đó chia hết cho 9, chia 5 dư 3. Hỏi có bao nhiêu đáp án phù hợp với đề toán trên?

a. 1                                     b. 2                              c. 3                              d. 4

3. Tổng của các số có hai chữ số giống nhau là:

a. 945                                     b. 505                          c. 459                          d. 495

4. Cuối năm 2005 số dân của huyện Đan Phương là 62500 người. Mức tăng dân số hàng năm là 1,2%. Hỏi cuối năm 2007 số dân của huyện Đan Phương là bao nhiêu người?

a. 64000 người             b. 63250 người            c. 64090 người            d. 64009 người

5. Biết 87,5% thể tích bể hình hộp chữ nhật là 1050 lít, diện tích đáy bể là 1,5 mét vuông. Chiều cao của bể là:

a. 0,7 m                         b. 0,8 m                       c. 1,2 m                       d. 1,5 m

6. Có bốn xe cùng một lúc khởi hành từ A đến B, xe đến B đầu tiên có vận tốc là:

a. 11,75 m/giây             b. 0,725 km/phút         c. 720 m/phút              d. 42,5 km/giờ

Bài 2: Tính A.

                                    A = 45,98 : 0,01 x 4,2 – 6,27 : 0,5 + 3,9

Bài 3: Lúc 8 giờ 15 phút bác Xuân đi xe đạp từ A đến B. Lúc 8 giờ 45 phút bác Thu đi xe đạp từ A đến B. Biết quãng đường bác Xuân đi trong 35 phút bằng quãng đường bác Thu đi trong 30 phút. Hỏi bác Thu đuổi kịp bác Xuân lúc mấy giờ?

Bài 4: Sau khi đi được một nửa quãng đường AB, một ô tô đã tăng vận tốc thêm 0,25 vận tốc cũ nên đã đến B sớm hơn 18 phút. Hỏi ô tô đến B lúc mấy giờ, biết ô tô xuất phát từ A lúc 14 giờ 4 phút.

Bài 5: Một hình lập phương có cạnh 8 cm. Một hình hộp chữ nhật có thể tích bằng thể tích hình lập phương đó, chiều dài 16 cm và chiều rộng 8 cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

>> Tải trọn bộ các đề ôn tập hè môn Toán 5 tại đây.

>> Xem thêm: Các Dạng Toán Lớp 5 Thường Gặp Kèm Bài Tập Có Lời Giải

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận