Tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 – Ôn tập hè

Đang tải...

Tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7

Tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7

TIẾNG ANH LỚP 7

 NGỮ PHÁP CẢ NĂM

1. Từ chỉ số lượng:

– a lot of          + N đếm được và không đếm được

– lots of           + N đếm được và không đếm được

– many +  N danh từ đếm được số nhiều

– much + N không đếm được

Ex: She has lots of / many books.

      There is a lot of / much water in the glass.

2. Câu so sánh:

a. So sánh hơn:

– Tính từ ngắn:       S + be + adj + er + than  …..         I am taller than Tuan.   

– Tính từ dài:           S + be + more + adj + than ….      My school is more beautiful than your school.

b. So sánh nhất:

– Tính từ ngắn:  S + be + the + adj + est …..   He is the tallest in his class.

– Tính từ dài:   S + be + the most + adj ….      My school is the most beautiful.

c. Một số từ so sánh bất qui tắc:

– good / well                better              the best

– bad                            worse               the worst

3. Từ nghi vấn:

– what                                      cái gì

– where                                    ở đâu

– who                                       ai

– why                                       tại sao

– when                                     khi nào

– how                                       như thế nào

– how much                             giá bao nhiêu

– how often                             hỏi tần suất

– how long                               bao lâu

– how far                                 bao xa

– what time                              mấy giờ

– how much + N không đếm được                  có bao nhiêu

– how many + N đếm được số nhiều               có bao nhiêu

Ex: ______________ do you learn English?  – Twice a week.

      _______________ have you learn English? – For two years.

      _______________ is it from your house to your school? – It’s 3 km

      ________________ are you? – I’m fine. Thanks.

      ______________ is your mother? – She is forty.

      ______________ do you go to the market? – To buy some food.

      _______________ is a pen? – it’s 3,000 dong.

      _______________ chairs are there in the class? – There are twenty.

      _______________ do you get up? – At 6 a.m.

4. Thì

Thì

Cách dùng

Dấu hiệu

Ví dụ

SIMPLE PRESENT

(Hiện tại đơn)

 

 

 

– To be: thì, là, ở

KĐ: S + am / is / are

PĐ: S + am / is / are + not

NV: Am / Is / Are + S …?

– Động từ thường:

KĐ: S + V1 / V(s/es)

PĐ: S + don’t/ doesn’t + V1

NV: Do / Does + S + V1 …?

– chỉ một thói quen ở hiện tại

– chỉ một sự thật, một chân lí.

 

– always, usually, often, sometimes, seldom, rarely (ít khi), seldom (hiếm khi), every, once (một lần), twice (hai lần)

– She often gets up at 6 am.

– The sun rises in the east. (Mặt trời mọc ở hướng Đông)

 

PRESENT CONTINUOUS

(Hiện tại tiếp diễn)

 

 

 

KĐ: S + am / is / are + V-ing

 

PĐ: S + am / is / are + not + V-ing

 

NV: Am / Is /Are + S + V-ing?

– hành động đang diễn ra ở hiện tại.

 

 

– at the moment, now, right now, at present

– Look! Nhìn kìa

– Listen! Lắng nghe kìa

 

– Now, we are learning English.

– She is cooking at the moment.

SIMPLE PAST

(Quá khứ đơn)

 

 

 

– To be:

KĐ: I / He / She / It + was

   You / We / They + were

PĐ:  S + wasn’t / weren’t

NV: Was / were + S …?

– Động từ thường:

KĐ: S + V2 / V-ed

PĐ: S + didn’t + V1

NV: Did + S + V1 ….?

– hành động xảy ra và chấm dứt trong quá khứ.

 

– yesterday, last week, last month, …ago, in 1990, in the past, …

 

– She went to London last year.

– Yesterday, he walked to school.

SIMPLE FUTURE

(Tương lai đơn)

 

 

 

KĐ: S + will / shall + V1

           I will = I’ll

PĐ: S + will / shall + not + V1

         (won’t / shan’t + V1)

NV: Will / Shall + S + V1 …?

– hành động sẽ xảy ra trong tương lai

 

– tomorrow (ngày mai), next, in 2015, tonight (tối nay), soon (sớm) ….

 

– He will come back tomorrow.

– We won’t go to school next Sunday.

* Một số động từ bất qui tắc khi chia quá khứ đơn:

Nguyên mẫu

Quá khứ

Nghĩa

– be

– was / were

– thì, là, ở

– go

– went

– đi

– do

– did

– làm

– have

– had

– có

– see

– saw

– nhìn thấy

– give

– gave

– cho

– take

– took

– lấy

– teach

– taught

– dạy

– eat

– ate

– eaten

– send

– sent

– gửi

– teach

– taught

– dạy

– think

– thought

– nghĩ

– buy

– bought

– mua

– cut

– cut

– cắt, chặt

– make

– made

– làm

– drink

– drank

– uống

– get

– got

– có, lấy

– put

– put

– đặt, để

– tell

– told

– kể, bảo

– lttle

– less

– ít hơn

5. Số thứ tự:

– first                           – eleventh                                – twenty-first  

– second                       – twelfth                                  – twenty-second         

– third                          – thirteenth                              – twenty-third

– fourth                        – fourteenth                             – twenty-fourth

– fifth                           – fifteenth                                – twenty-fifth

– sixth                          – sixteen                                   – ……………

– seventh                      – seventeenth                           – …………..

– eighth                        – eighteenth                             – …………..

– ninth                         – nineteenth                             – …………..

– tenth                          – twentieth                              – thirtieth

6. Câu cảm thán:

– What + a / an + adj + N!

Ex: What a beautiful house!

       What an expensive car!

7. Giới từ

* chỉ nơi chốn:

– on                                          – next to              

– in (tỉnh, thành phố)           – behind

– under                                     – in front of

– near (gần)                            – beside (bên cạnh)

– to the left / the right of     – between       

– on the left (bên trái)           – on the right (bên phải)

– at the back of   (ở cuối …)  – opposite

– on + tên đường                               

– at + số nhà, tên đường

* chỉ thời gian:

– at + giờ                     – in + tháng, mùa, năm

– on + thứ, ngày         – from …to

– after (sau khi)         – before (trước khi)

Ex: at 6 o’clock

      in the morning / in the afternoon / in the evening

      in August, in the autumn, in 2012

      on Sunday, on 20th July

      from Monday to Saturday

* chỉ phương tiện giao thông: by; on

Ex: by car; by train, by plane

      on foot.

8. Câu đề nghị:

– Let’s                           + V1 …           

– Should we                      + V1 …

– Would you like to                     + V1 …

– Why don’t you                     + V1 …

– What about  / How about + V-ing …?

Ex: What about watching TV?

Câu trả lời:      – Good idea. / Great (tuyệt) / OK / – I’d love to.

                        – I’m sorry, I can’t.

                        Ex: Let’s go to the cinema.

       Should we play football?

       Would you like to go swimming?

9. Lời hướng dẫn (chỉ đường):

– Could you please show me / tell me the way to the ….., please?

– Could you tell me how to get to the ….?

– go straight (ahead) đi thẳng

– turn right / turn left  quẹo phải / quẹo trái

– take the first / second street on the right / on the left    quẹo phải / trái ở con đường thứ nhất / thứ hai

Ex: – Excuse me. Could you show me the way to the supermarket, please?

– OK. Go straight ahead. Take the first street on the right. The supermarket is in front of you

10. Hỏi giờ: What time is it?

                      What’s the time?

                      Do you have the time?

– Giờ đúng:      It’s + giờ + phút

– Giờ hơn:       It’s + phút + past + giờ   hoặc  It’s + giờ + phút     

Giờ kém:       It’s + phút + to + giờ  hoặc  It’s + giờ + phút  

11. Mất bao lâu để làm gì:

    How long does it take + (O) + to V  => It takes  + (O) + thời gian + to V…

Ex: How long does it take you to do this homework?

12. Hỏi về khoảng cách:

    How far is it from ………………to ……………? => It’s about + khoảng cách

13. Cách nói ngày tháng: Tháng + ngày

Hoặc the + ngày + of + tháng        

Ex: May 8th               the 8th of May

 14. Have fun + V_ing: Làm việc gì một cách vui vẻ

 15. Hỏi giá tiền: How much + is / are + S ?  => S + is / are + giá tiền

        How much + do /does + S + cost ?   => S + cost(s) + giá tiền

16. Tính từ kép:

Số đếm – N(đếm được số ít)

– 15-minute break (có dấu gạch nối và không có S)

 17. Lời khuyên:

– S + should / shouldn’t                          + V1

– S + ought to                             + V1

– S + must                             + V1              

Tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7

– Xem thêm :

+ Tổng hợp bài tập ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 – Ôn tập hè

+ Đề cương ôn hè môn Tiếng Anh 7 lên lớp 8 – Phần II : Exercises

                                      

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận