Tính từ miêu tả (Descriptive Adjectives) – Ngữ pháp Tiếng anh

Đang tải...

TÍNH TỪ MIÊU TẢ

(Descriptive Adjectives)

I. CÁC LOẠI TÍNH TỪ

         Hiểu theo nghĩa rộng, tính từ gồm nhiều loại như sau:

         1. Miêu tả (descriptive adjectives): square, good, golden, fat, heavy, dry, clever, English.

         2. Chỉ định (demonstrative adjectives): this, that, these, those.

         3. Bất định (indefinite adjectivcs): each, every, either, neither, some, any, no, few, many.

         4. Số từ (numeral adjectives): one, two, twenty…

         5. Nghi vấn (interrogative adjectives): which, that, whose…

         6. Sở hữu (possessive adjectives): my, your, his, her, its, our, their. 

         7. Mạo từ (articles): a, an, the.

         Chú ý:

         Người ta thường dùng chữ tính từ theo nghĩa hẹp là tính từ miêu tả. Đó là nội dung của chương này. Mạo từ đã giới thiệu ở 3 ba bài trước, còn các loại tính từ khác học chung với đại từ trong chương sau vì chúng thường vừa là đại từ vừa là tính từ.

II. QUY TẮC CẤU TẠO TÍNH TỪ

         Dưới đây là một số quy tắc chính vê’ câu tạo.

         a. Tính từ đơn:

         Noun + y         rain + y            = rainy

                                   cloud + y         = cloudy

         Noun + ly        day + ly           = daily

                                    man + ly          = manly

         Noun + ful :     care + ful         = careful

                                     beauty + ful     = beautiful

         Noun + less:    care + less       = careless

                                     home + less     = homeless

         Noun + en :     gold + en         = golden

                                    wooll + en        = woollen

         Noun or

         Adjective + ish: girl + ish = girlish

                                        book + ish = bookish

                                        white + ish = whitish

         Noun + some:     quarrel  +  some =    quarrelsome

                                        trouble + some = troublesome

         b. Tính từ ghép (compound adjectives)

         Adjective + adjective:

                                         a dark – blue coat

                                         a red – hot iron bar

         Noun + adjective:

                                         snow – white cotton

                                         the oilrich Middle East

         Noun + participle (present or past):

                                         a horsedrawn cart

                                         a heartbreaking story

         Adjective + participle (present or past):

                                         readymade clothes

                                         a goodlooking boy

         Adverb + participle (present or past):

                                         a newly – built house

                                         an ill – smelling odour

         Noun + noun-ed:

                                         a tile – roofed house

                 Adjective + noun-ed

                                         a dark – haired girl

         A group of words:

                                         a twenty – year – old girl

                                         an eight – day trip

                                         an air – to – air missile

                                         a never – to-be – forgotten story

Bài tập

1. Tìm những tính từ tương ứng với những từ dưới đây:

         rain, sun, mud, wind, fog, gold, wonder, cheer, wool, wood, pain care, beauty, child, cloud, storm, woman, boy, mother, father, day, month, week.

2. Thay thế bằng tính từ ghép

         1. A house with yellow walls.

         Một ngôi nhà có tường màu vàng.

         2. A dress of the same blue as the sky.

         Một chiếc áo xanh như màu trời.

         3. A man ill a black coat.

         Một người đàn ông mặc áo khoác đen.

         4. Flowers which smell sweet.

         Hoa có hương dịu ngọt.

         5. A plough drawn by oxen.

         Cày do bò kéo.

         6. A country which produces tea..

         Một nước sản xuất chè.

         7. A face as white as the moon.

         Một khuôn mặt trắng như trăng.

         8. A girl whose hair is long.

         Một cô gái tóc dài.

         9. A man with one leg.

         Một người đàn ông cụt chân.

         10. A drawing made by hand.

         Một bức vẽ bàng tay.

III. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG CỦA TÍNH TỪ

         Lời ghi:

         Tính từ tiếng Anh không thay đổi. Nó chỉ có một dạng đối với danh từ số ít, số nhiều, giống cái, giống đực, giống trung….

         a good boy: good boys

         a good girl: good girls

         a good knife: good kives

         Tính từ có thể dùng làm tính ngữ (attributive use) hoặc bổ ngữ (predicative use).

         A. Làm tính ngữ

         Quy tắc cơ bản: Khác với tiếng Việt khi dùng làm tính ngữ tính từ tiếng Anh thường bao giờ củng đứng trước danh từ.

         This is a new car.

         It is a hot day.

         Nam will bccome a good worker.

         Những trường hợp đặc biệt

B. Làm bổ ngữ

         Tính từ làm bổ ngữ khi nó kết hợp với một động từ làm thành vị ngữ (predicate) của câu. Nó thường đi sau các động từ to be, to become, to turn, to remain, to fall, to keep… (với nghĩa: là, trở nên, làm cho, v.v…).

         It is cold, wet and windy.

         Trời lạnh, ẩm ướt và có gió.

         Nam has asleep.

         Nam đã ngủ.

         That horse went lame.

         Con ngựa ấy què.

         Nó cũng có thể đi sau cả động từ và tân ngữ để làm bổ ngữ cho tân ngữ như:

         Tho sun keeps us warm.

         Mặt trời làm chúng ta ấm.

         This doesn’t make me happy.

         Điều đó không làm cho tôi sung sướng.

         (Điểm này sẽ học thêm ở phần II)

Bài tập

         Lời ghi:

         Hầu hết các tính từ có thể dùng được ở cả hai chức năng, tính ngữ và bổ ngữ, trừ một số ít chỉ dùng làm bổ ngữ, như:

         asleep, afraid, awake, alone, aware, alive, afloat, ashamed.

         (Hầu hết những tính từ này đều bắt đầu bằng tiền tố: a)

3. Đặt tính từ để trong ngoặc đơn ở những câu dưới đây cho đúng chỗ.

         1. Bring me something to drink (cool).

         2. The leaves turn in Autumn (yellow).

         3. Woollen clothes keep our bodies (warm). 

         4. Shelley is poet (famous all over the world).

         5. I thought him very (intelligent).

         6. Ping-pong is sport for boys and girls (good).

         7. I have nothing to give you (interesting).

         8. The corn waved in the wind (ripe, golden).

         9. Vietnam is a country (rich and beautiful).

         10. I found him still in his bed (asleep).

         11. Constant rain kept the river (full).

         12. Wealth doesn’t make man (happy).

         13. She has a basket of flowers (full).

         14. Isn’t she a girl (pretty)?

         15. Aren’t these oranges (delicious)?

         16. Isn’t the boy (clever)?

IV. TÍNH TỪ DÙNG LÀM DANH TỪ

         Tính từ có thể dùng làm danh từ trong một số trường hợp.

         Thí dụ :         

         We should do everything to help the poor.

         Chúng ta nên làm mọi thứ để giúp đỡ người nghèo.

         The old and the sick should be looked after.

         Những người già và người ốm nên được chăm sóc.

         Tính chất của những từ này là:

         a. Thường có giá trị số nhiều (chỉ một loại người), nhưng không bao giờ có s. Bao giờ cũng có mạo từ the đứng trước.

         Thí dụ

         A blind man is unhappy (một người mù…)

         The blind are unhappy (những ngươi mù…)

         b. Không dùng được với cách sỏ hữu.

         Thí dụ

         The wisdom of the old (không thể viết: The old’s wisdom)

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận