Tích của vectơ với một số (Phần lí thuyết ) – Giải bài tập hình học 10

Đang tải...

Tích của vectơ với một số – Giải bài tập hình học 10 

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Định nghĩa.

3. Trung điểm của đoạn thẳng và trọng tâm của tam giác.

a) Nếu I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì với mọi điểm M ta có:

b) Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì với mọi điểm M ta có:

4. Điều kiện hai vectơ cùng phương

 Nhận xét: Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi có số đo k khác 0 để   \overrightarrow{AB} =k. \overrightarrow{AC} .

5. Biểu thị một vectơ theo hai vectơ không cùng phương

Cho hai vectơ \overrightarrow{a} \overrightarrow{b} không cùng phương.

Khi đó mọi vectơ  \overrightarrow{x} đều phân tích được một cách duy nhất theo hai vectơ \overrightarrow{a} và  \overrightarrow{b} nghĩa là có duy nhất cặp số h, k sao cho  \overrightarrow{x} = h \overrightarrow{a} + k \overrightarrow{b} .


Phần tiếp theo: 

B HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận