Thừa số – Tích – Toán 2

Đang tải...

Dạng toán về phép nhân – Toán lớp 2

THỪA SỐ – TÍCH

  1. Viết các tổng sau dưới dạng tích (theo mẫu) :

Mẫu : 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 5
a) 2 + 2 + 2 + 2 = ………..                                    b) 10+ 10 + 10 = ………….

  1. Viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi tính (theo mẫu) :

Mẫu : 6 x 2 = 6 + 6 = 12 ; vậy 6 x 2 = 12

          3 x 4 = ………………………………….. ; ……………………………………………

          4 x 3 = ………………………………….. ; ……………………………………………

  1. Viết phép nhân (theo mẫu), biết :

a) Các thừa số là 8 và 2, tích là 16. Mẫu: 8 x 2 = 16

b) Các thừa số là 4 và 3, tích là 12. ………………………

c) Các thừa số là 10 và 2, tích là 12. ………………………

d) Các thừa số là 5 và 4, tích là 20. ………………………

  1. Viết dấu phép tính (+, x) thích hợp vào chỗ chấm:

     3 …. 3 = 6                  2 …. 2 = 4                 4 … 4 = 8

     2 …. 3 = 6                  2 …. 2 = 4

Tải về file word đầy đủ >> Tại đây

Xem thêm

Phép nhân >> Tại đây

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận