DANH SÁCH LỚP

  Tổ 1


  Đỗ Hoàng Điệp

  Chu Tiến Dũng

  Chu Hồng Trang

  Tổ 2


  Chu Tiến Dũng

  Chu Hồng Trang