Ôn tập chương I: Vectơ (Phần B) – Giải bài tập hình học 10

Đang tải...

Ôn tập chương I: Vectơ – Giải bài tập hình học 10

PHẦN A: CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

PHẦN B: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

ĐỀ BÀI:

Câu 1 trang 28 sách giáo khoa hình học 10.

Cho tứ giác . Số các vectơ khác vectơ có điểm đầu và điểm cuối là bốn đỉnh của tứ giác bằng:

a)                               b)                   

c)                               d) 

Câu 2 trang 29 sách giáo khoa hình học 10.

 Cho lục giác đều tâm O. Số các vectơ khác vectơ 0 cùng phương với vectơ OC có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác bằng:

a)                                       b)                            

c)                                       d) 

Câu 3 trang 29 sách giáo khoa hình học 10.

 Cho lục giác đều  có tâm . Số các vectơ bằng vectơ OC có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác là:

a)                                               b)                             

c)                                               d) 

Câu 4 trang 29 sách giáo khoa hình học 10.

 Cho hình chữ nhật  có . Độ dài của vectơ  AC là:

a)                                   b)                               

c)                                  d) 

Câu 5 trang 29 sách giáo khoa hình học 10.

 Cho ba điểm phân biệt . Đẳng thức nào sau đây là đúng?

Câu 6 trang 29 sách giáo khoa hình học 10.

Cho hai điểm phân biệt  và . Điều kiện để điểm là trung điểm của đoạn thẳng là:

Câu 7 trang 29 sách giáo khoa hình học 10.

Cho tam giác  có  là trọng tâm,  là trung điểm của đoạn thẳng . Đẳng thức nào sau đây là đúng?

Câu 8 trang 29 sách giáo khoa hình học 10.

Cho hình bình hành . Đẳng thức nào sau đây là đúng?

Câu 9 trang 29 sách giáo khoa hình học 10.

Trong mặt phẳng tọa độ  cho hình bình hành  nằm trên .

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A.  \overrightarrow{AB} có tung độ khác 0                        

 B.  và  có tung độ khác nhau

C. có hoành độ bằng 0                          

D. 

Câu 10 trang 30 sách giáo khoa hình học 10.

 Cho  \overrightarrow{u}  . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A.  \overrightarrow{u} \overrightarrow{v}  và  \overrightarrow{a}   ngược hướng

B.    \overrightarrow{u} \overrightarrow{v}  cùng phương

C.  \overrightarrow{u} –  \overrightarrow{v}  và   \overrightarrow{b}   cùng hướng

D.  2\overrightarrow{u} \overrightarrow{v} \overrightarrow{v}  cùng phương

Câu 11 trang 30 sách giáo khoa hình học 10.

Cho tam giác  có . Trọng tâm của tam giác  là:

A.                                 B. 

C.                                 D. 

Câu 12 trang 30 sách giáo khoa hình học 10.

Cho bốn điểm . Chọn mệnh đề đúng.

A. Tứ giác  là hình bình hành

B. Điểm  là trọng tâm của tam giác 

C.  \overrightarrow{AB} \overrightarrow{CD}

D.  \overrightarrow{AC} \overrightarrow{AD}   cùng phương

Câu 13 trang 30 sách giáo khoa hình học 10.

 Trong mặt phẳng  cho bốn điểm .

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A.  \overrightarrow{AB} \overrightarrow{CD}  cùng hướng                                          

B. Tứ giác ABCD là hình chữ nhật

C. Điểm  là trung điểm của                     

D.  \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} \overrightarrow{OC}

Câu 14 trang 30 sách giáo khoa hình học 10.

Cho tam giác ABC .

Các cặp vectơ nào sau đây cùng phương?

Câu 15 trang 30 sách giáo khoa hình học 10.

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD có gốc O là tâm của hình vuông và các cạnh của nó song song với các trục tọa độ.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

b) \overrightarrow{OA} –  \overrightarrow{OB} \overrightarrow{DC}

c) xA = -xC và yA = yC

d) xB = -xC và yC = -yB

Câu 16 trang 31 sách giáo khoa hình học 10.

Cho M(3,−4) kẻ vuông góc với  vuông góc với ,

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 17 trang 31 sách giáo khoa hình học 10.

 Trong mặt phẳng tọa độ  cho . Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng  là 

A.                                                 B 

C.                                                  D. 

Câu 18 trang 31 sách giáo khoa hình học 10.

Trong mặt phẳng tọa độ  cho . Tọa độ của vectơ là:

A.                                       B. (2;4)

C.                                            D. 

Câu 19 trang 31 sách giáo khoa hình học 10.

Cho tam giác  ABC có B(9;7);C(11;−1),M và  lần lượt là trung điểm của  và . Tọa độ của vectơ MN   là:

A.                          B.               

C.                            D. 

Câu 20 trang 31 sách giáo khoa hình học 10.

Trong mặt phẳng tọa  cho bốn điểm 

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. \overrightarrow{AB} \overrightarrow{ CD}  đối nhau

B. \overrightarrow{AB} \overrightarrow{ CD}  cùng phương nhưng ngược hướng

C. \overrightarrow{AB} \overrightarrow{ CD}  cùng phương và cùng hướng

D. A, B, C, D thẳng hàng.

Câu 21 trang 31 sách giáo khoa hình học 10.

Cho ba điểm . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A.  thẳng hàng

B.   \overrightarrow{AB} \overrightarrow{AC}  cùng phương

C. \overrightarrow{AB} \overrightarrow{AC}  không cùng phương

D.  \overrightarrow{AC} \overrightarrow{BC}  cùng phương.

Câu 22 trang 31 sách giáo khoa hình học 10.

a)                          b)              

c)                          d) 

Câu 23 trang 32 sách giáo khoa hình học 10.

Cho :

Tọa độ của vectơ  \overrightarrow{a} –  \overrightarrow{b}  là:

Câu 24 trang 32 sách giáo khoa hình học 10.

Cho :

Hai vectơ  và  cùng phương nếu số  là:

a) -5                     b) 4                      c) 0                                d) -1

Câu 25 trang 32 sách giáo khoa hình học 10.

a                   b)                 

c)                       d) 

Câu 26 trang 32 sách giáo khoa hình học 10.

Cho . Khẳng định nào đúng?

A.  là trọng tâm của tam giác 

B. Điểm  ở giữa hai điểm  và 

C. Điểm  ở giữa hai điểm  và 

D. Hai vecto  \overrightarrow{AB} và  \overrightarrow{AC}  cùng hướng.

Câu 27 trang 32 sách giáo khoa hình học 10.

Các điểm  lần lượt là trung điểm các cạnh của tam giác . Tọa độ của đỉnh  là:

a)                                 b)                

c)                            d) 

Câu 28 trang 32 sách giáo khoa hình học 10.

 Cho tam giác  có gốc tọa độ là trọng tâm; .

Tọa độ của đỉnh  là:

a)                         b)            

c)                        d) 

Câu 29 trang 32 sách giáo khoa hình học 10.

Khẳng định nào trong các khẳng định sau đây là đúng?

Câu 30 trang 32 sách giáo khoa hình học 10.

Hai vectơ  \overrightarrow{i} \overrightarrow{j}  là hai vectơ của hệ trục tọa độ . Tọa độ của vectơ  \overrightarrow{i} + \overrightarrow{j} ?

a)                          b)                 

c)                           d) 

ĐÁP ÁN:

Câu 1 trang 28 sách giáo khoa hình học 10.

Chọn D.

Câu 2 trang 29 sách giáo khoa hình học 10.

Chọn  B.

Câu 3 trang 29 sách giáo khoa hình học 10.

Chọn A.

Câu 4 trang 29 sách giáo khoa hình học 10.

Chọn A.

Câu 5 trang 29 sách giáo khoa hình học 10.

Chọn C.

Câu 6 trang 29 sách giáo khoa hình học 10.

Chọn C.

Câu 7 trang 29 sách giáo khoa hình học 10.

Chọn C.

Câu 8 trang 29 sách giáo khoa hình học 10.

Chọn A.

Câu 9 trang 29 sách giáo khoa hình học 10.

Chọn D.

Câu 10 trang 30 sách giáo khoa hình học 10.

Chọn C.

Câu 11 trang 30 sách giáo khoa hình học 10.

Chọn D.

Câu 12 trang 30 sách giáo khoa hình học 10.

Chọn A.

Câu 13 trang 30 sách giáo khoa hình học 10.

Chọn B.

Câu 14 trang 30 sách giáo khoa hình học 10.

Chọn C.

Câu 15 trang 30 sách giáo khoa hình học 10.

Chọn A.

Câu 16 trang 31 sách giáo khoa hình học 10.

Chọn  D.

Câu 17 trang 31 sách giáo khoa hình học 10.

Chọn C.

Câu 18 trang 31 sách giáo khoa hình học 10.

Chọn C.

Câu 19 trang 31 sách giáo khoa hình học 10.

Chọn B.

Câu 20 trang 31 sách giáo khoa hình học 10.

Chọn B.

Câu 21 trang 31 sách giáo khoa hình học 10.

Chọn C.

Câu 22 trang 32 sách giáo khoa hình học 10.

Chọn B.

Câu 23 trang 32 sách giáo khoa hình học 10.

Chọn C.

Câu 24 trang 32 sách giáo khoa hình học 10.

Chọn C.

Vì 2 vectơ

cùng phương nên x  = 0.

Câu 25 trang 32 sách giáo khoa hình học 10.

Chọn C.

Câu 26 trang 32 sách giáo khoa hình học 10.

Chọn C.

Câu 27 trang 32 sách giáo khoa hình học 10.

Chọn B.

Câu 28 trang 32 sách giáo khoa hình học 10.

Chọn A.

Câu 29 trang 32 sách giáo khoa hình học 10.

Chọn A.

Câu 30 trang 32 sách giáo khoa hình học 10.

Chọn D.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận