Đề kiểm tra Tuần 5 Toán lớp 1 – Đề 1

ĐỀ BÀI: 1.Viết số thích hợp vào ô trống: 2....

Đề kiểm tra tuần 5 toán lớp 1 – Đề số 2

Đề kiểm tra tuần 5 toán lớp 1 – Đề...

Đề kiểm tra tuần 6 Toán lớp 1 – Đề số 1

ĐỀ BÀI: 1.Viết số thích hợp vào ô trống: 2....

Đề kiểm tra tuần 6 Toán lớp 1 – Đề số 2

ĐỀ BÀI: 1.Điền dấu (<,=,>) thích hợp...

Đề kiểm tra Tuần 7 Toán lớp 1 – Đề số 1

ĐỀ BÀI: 1.Đánh dấu x vào chỗ trống đặt...

Đề kiểm tra Tuần 7 Toán lớp 1 – Đề số 2

ĐỀ BÀI: 1.Đánh dấu x vào chỗ chấm đặt...

Đề kiểm tra Tuần 8 toán lớp 1 – Đề số 1

ĐỀ BÀI: 1.Đánh dấu x vào chỗ … đặt...

Đề kiểm tra Tuần 8 Toán lớp 1 – đề số 2

ĐỀ BÀI: 1.Đánh dấu x vào ô trống đặt...

Đề kiểm tra Tuần 9 Toán lớp 1 – đề số 1

ĐỀ BÀI: 1.Đánh dấu x vào ô trống đặt...

Đề kiểm tra Tuần 9 Toán lớp 1 – Đề số 2

ĐỀ BÀI: 1.Viết phép tính thích hợp vào...