Skills 1 – trang 12 Unit 1 My new School? Sách Giáo Khoa tiếng anh 6 mới

Đang tải...

Unit 1 : My new School?

                  Skills 1

 

I.Objectives:

By the end of this lesson, students can read and talk about school activities, subjects, and what Ss do at school.

II.Language content:

Vocabulary: boarding, surrounded, international, creative

Structures: The present simple tense.

Bài 1. Read the text quickly to check your ideas

PLC Sydney

Presbyterian Ladies’ College Sydney) là một trường dành cho nữ ở Sydney. N ố là ngôi trường nội trú. Học sinh học và sống ở đó. Khoảng 1.250 nữ sinh từ 4 tuổi (mẫu giáo) đến 18 tuổi (lớp 12) học ở PLC Sydney.

PLC Sydney có học sinh đến từ khắp nước ức và thế giới, ở đây, học smh học các môn như Toán, Lý, tiếng Anh.

Trường THCS An Lạc là trường nằm ở tỉnh Bắc Giang. Nó là một ngôi m/ờng nhỏ. Trường có 7 lớp với 194 học sinh. Trường được bao quanh bởi núi non và đồng xanh. Có một phòng máy tính và một thư viện. Cũng có một khu vườn và sân trường. Bạn có thể thấy vài bạn nữ đang múa trong sán trường.

Trường Vinabrita là một trường quốc tế dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Trường có một tòa nhà lớn và trang thiết bị hiện đại. Mỗi ngày học sinh học tiếng Anh với giáo viên nói bằng tiếng Anh. Buổi chiều học sinh tham gia nhiều câu lạc bộ thú vị. Họ chơi bóng rổ, bóng đá, cầu lông. Một vài học sinh sáng tạo thi vẽ và tô (sơn) trong câu lạc bộ nghệ thuật.

Bài 2. Now find these words in the text. What do they mean?

 

boarding (adj) nội trú

international (adj) quốc tế

surrounded (adj) xung quanh, bao quanh

creative (adj) sáng tạo

Các em đọc lại đoạn văn một lần nữa. Sau đó các em dùng những từ vựng này để đặt câu có ý nghĩa để nhớ nghĩa của từ đó lâu hơn.

Ví dụ: It is a boarding school. That means many students study and live there.

Đó là trường nội trú. Điều đỏ có nghĩa là nhiều học sinh học và sống ở đốề

The school is surrounded by mountains and green fields.

Ngôi trường được bao quanh bởi núi và cánh đồng xanh.

Bài 3. Now read the text again and complete these sentences .

 

1.boarding 2. Vinabrita 3. Sydney

4.mountains 5. English speaking teachers

Học sinh sống và học trong trường nội trú. Họ chỉ về nhà vào cuối tuần.

Trường Vinabrita có một câu lạc bộ nghệ thuật.

Có trường học dành cho nữ ở Sydney.

Quanh trường An Lạc có đồng xanh và núi non.

Ở trường Vinabrita, học sinh học tiếng Anh với giáo viên nói bằng tiếng Anh.

Bài 4. Which school would you like to go to? Why? First complete the table. Then discuss with your friends

PLC Sydney (Presbyterian Ladies’ College Sydney): an international school for girls from kindergarden to year 12 in Sydney, Australia.

Ylnabrita School: an international school for student from year 1 to 12 in Ha Hoi.

An Lac Lower Secondary School: a small school in a mountainous region in Son Dong Dist, Bac Giang Province.

 

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận