Phrases and clauses of purpose – Cụm từ & mệnh đề chỉ mục đích – P1 – Bộ chuyên đề ôn HSG, TN THPT QG cao cấp

Đang tải...

CHUYÊN ĐỀ IV. PHRASES VS. CLAUSES

CHUYÊN ĐỀ VỀ CỤM TỪ VÀ MỆNH ĐỀ

 BÀI 4. PHRASES AND CLAUSES OF PURPOSE

CỤM TỪ & MỆNH ĐỀ CHỈ MỤC ĐÍCH

  Phrases of purpose: to V/ so as to V/ in order to V và dạng phủ định

S – V – to/ so as/ in order (not) + to infinitives

or: To/ so as/ in order (not) – to infinitives, S – V

e.g.      To be better at English, he attended an evening class . He attended an evening class to be better at English.

In order to be better at English, he attended an extra-class.

He attended an extra-class so as to be better at English.

  • Clause of purpose: Các mệnh đề chỉ mục đích thường có các liên từ như “so that”/ “in order that”/ “so”/ hay “therefore” đi kèm. Đi sau các liên từ này là mệnh đề chỉ kể quả và là tương lai trong mối quan hệ với mệnh đề còn lại.

a. with “so that/ in order that”:

 

S – V so that S – V

 

 

hay

S – V in order that S – V

 

e.g.   He attended an extra-class in

 

English.

order that he could improve his

She came early so that she didn’t miss any part of the concert.

b. with “so/ therefore”:

 

 

S – V, so S – V

hay S – V, therefore S – V

e.g.      It rained so heavily, so we cancelled the trip.

He learned hard, therefore he got better and better grades.

Note: Trên thực tế hầu hết các cụm “to infinitive” đều được dùng để diễn tả mục đích.

e.g.      She went to Paris to study fashion, to realize her dream, to become a fashion designer.

→ She went to Paris to study fashion.

(Her purpose to go to Paris is to study fashion)

She went to Paris to realize her dream.

(Her purpose to go to Paris is to realize her dream)

→ She went to Paris to become a fashion designer.

(Her purpose to go to Paris is to become a fashion designer)

→ She studied fashion to realize her dream.

(Her purpose to study fashion is to realize her dream)

She realized her dream to become a fashion designer.

(Her dream is to become a fashion designer)

File PDF

Xem thêm

Phrases and clauses of purpose – Cụm từ & mệnh đề chỉ mục đích – P2

Đang tải...

Related Posts

Bình luận