Phép biến hình – Giải bài tập sách giáo khoa Toán 11

Đang tải...

Phép biến hình  

KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Định nghĩa

Quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M của mặt phẳng với một điểm xác định duy nhất M’ của mặt phẳng đó được gọi là phép biến hình trong mặt phẳng.

Chú ý: Đối với phép biến hình:

Mọi điểm M chi có một ảnh M’ duy nhất.

Có thể có nhiều điếm khác nhau cùng có chung một ảnh.

2. Nếu H là một hình bất kì trong mặt phẳng thì ta kí hiệu H’ = F(H) là tập hợp các điếm M’ = F(M) với mọi điểm M thuộc H. Khi đó F biến hình H thành hình H’ hay hình H’ là ảnh cua hình H qua phép biến hình F.

3. Muốn chứng minh hình H’ là ảnh của hình H qua phép biến hình F ta phải chứng minh:

M ∈ H <=> F(M) ∈ H’.

4. Khi thực hiện liên tiếp hai phép biến hình ta sẽ được một phép biến hình. Phép biến hình này còn được gọi là hợp thành của hai phép biển hình ban đầu.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận