Giải bài tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử sách giáo khoa Toán lớp 8

Đang tải...

Giải bài tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử sách giáo khoa Toán lớp 8

Kiến thức cần nhớ:

Phương pháp chung

Giao hoán và kết hợp các hạng tử một cách thích hợp để nhóm sao cho sau khi nhóm, từng nhóm đa thức có thể phân tích được thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung, bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức. Khi đó đa thức mới phải xuất hiện nhân tử chung.

ĐỀ BÀI :

Bài 47 trang 22 sách giáo khoa Toán lớp 8

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x ^{2}-xy+x-y

b) xz + yz – 5(x + y);

c) 3x ^{2}-3xy-5x+5y

Bài 48 trang 22 sách giáo khoa Toán lớp 8

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)  x ^{2} +4x ^{2}-y ^{2}+4

b)  3x ^{2}+6xy+3y ^{2}-3z ^{2}

c)  x ^{2}-2xy+y ^{2}-z ^{2}+2zt-t ^{2}

Bài 49 trang 22 sách giáo khoa Toán lớp 8

Tính nhanh:

a) 37,5 . 6,5 – 7,5 . 3,4 – 6,6 . 7,5 + 3,5 . 37,5

b) 45 ^{2}+40 ^{2} -15 ^{2}+80.45

Bài 50 trang 23 sách giáo khoa Toán lớp 8

Tìm x, biết:

a) x(x – 2) + x – 2 = 0;

b) 5x(x – 3) – x + 3 = 0

Xem thêm: Giải bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức  

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

Bài 47 trang 22 sách giáo khoa Toán lớp 8

a) x ^{2}-xy+x-y=(x ^{2}-xy)+(x-y)

=x(x-y)+(x-y)=(x-y)(x+1)

b) xz + yz – 5(x + y) = z(x + y) – 5(x + y)

= (x + y)(z – 5)

c)  3x ^{2}-3xy-5x+5y = (3x ^{2}-3xy)-(5x-5y)

=3x(x-y)-5(x-y)=(x-y)(3x-5)

Bài 48 trang 22 sách giáo khoa Toán lớp 8

Hướng dẫn: Nhóm các hạng tử để được một hằng đẳng thức.

a)  x ^{2} +4x ^{2}-y ^{2}+4

(x ^{2}+4x+4)-y^{2}

=(x+2)^{2}-y^{2}=(x+2-y)(x+2+y)

b)  3x ^{2}+6xy+3y ^{2}-3z ^{2}

= 3[(x ^{2}+2xy+y^{2})-(z^{2}-2zt+t^{2})

=(x-y)^{2}-(z-t)^{2}=(x-y-z+t)(x-y+z-t)

c)  x ^{2}-2xy+y ^{2}-z ^{2}+2zt-t ^{2}

=(x ^{2}-2xy+y^{2})-(z^{2}-2zt+t^{2})

=(x-y)^{2}-(z-t)^{2}=(x-y-z+t)(x-y+z-t)

Bài 49 trang 22 sách giáo khoa Toán lớp 8

a) 37,5 . 6,5 – 7,5 . 3,4 – 6,6 . 7,5 + 3,5 . 37,5

= (37,5 . 6,5 + 3,5 . 37,5) – (7,5 . 3,4 + 6,6 . 7,5)

= 37,5(6,5 + 3,5) – 7,5(3,4 + 6,6)

= 37,5 . 10 – 7,5 . 10

= 375 – 75 = 300

b)  45 ^{2}+40 ^{2} -15 ^{2}+80.45

=(45 ^{2}+80.45+40 ^{2})-15 ^{2}

=(45 ^{2}+2.40+45+40 ^{2})-15^{2}

=(45+40)^{2}-15^{2}=85^{2}-15^{2}

= (85 – 15)(85 + 15) = 70 . 100 = 7000

Bài 50 trang 23 sách giáo khoa Toán lớp 8

a) x(x – 2) + x – 2 = 0;

<=> (x – 2)(x + 1) = 0

<=> (x – 2) = 0 hoặc (x + 1) = 0

<=> x=2 hoặc x = -1

b) 5x(x – 3) – x + 3 = 0

<=> 5x(x – 3) – (x – 3) = 0

<=> (x – 3)(5x – 1) = 0

<=> (x – 3)  = 0 hoặc  (5x – 1) = 0

<=> x = 3 hoặc  x=\frac{1}{5}

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận