Ôn tập : Về Biểu đồ trang 164 SGK- Toán lớp 4 tập 2

Đang tải...

Câu 1. Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy trả lời các câu hỏi sau:

             SỐ HÌNH CỦA BỐN TỔ ĐÃ CẮT ĐƯỢC 

a) Cả bốn tổ cắt được bao nhiêu hình? Trong đó có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình vuông và bao nhiêu hình chữ nhật?

b) Tổ 3 cắt được nhiều hơn tổ 2 bao nhiêu hình vuông nhưng ít hơn tổ 2 bao nhiêu hình chữ nhật?

Bài giải:

a) Cả bốn tổ đã cắt được là 16 hình trong đó có 4 hình tam giác, 7 hình vuông và 5 hình chữ nhật.

b) Tổ ba cắt được nhiều hơn tổ hai là 1 hình vuông nhưng ít hơn tổ hai 1 hình chữ nhật.

Câu 2. Biểu đổ dưới đây nói về diện tích của ba thành phố của nước ta (theo số liệu năm 2002).

 

Dựa vào biểu đồ, hãy trả lời câu hỏi sau:

a) Diện tích Hà Nội là bao nhiêu ki-lô-mét vuông, diện tích Đà Nang là bao nhiêu ki-lô-mét vuông và diện tích Thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

b) Diện tích Đà Nẵng lớn hơn diện tích Hà Nội bao nhiêu ki-lô-mét vuông và bé hơn diện tích Thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

Bài giải:

a) Diện tích của Hà Nội là: 921 km2.

Diện tích Đà Nang là: 1255km2.

Diện tích Thành phố Hồ Chí Minh là: 2095km2.

b) Diện tích Đà Nang lớn hơn diện tích Hà Nội là:

    1255 – 921 = 334km2.

Diện tích Đà Nẵng bé hơn diện tích Thành phố Hồ Chí Minh là:

    2095 – 1255 = 840km2.

Câu 3. Biểu đồ dưới đây nói về số vải của một cửa hàng bán được trong tháng 12 :

 

Cho biết mỗi cuộn vải dài 50m. Dựa vào biểu đổ, hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:

a) Trong tháng 12 cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải hoa?

b) Trong tháng 12 cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu mét vải?

Bài giải:

a) Trong tháng 12 cửa hàng bán được số mét vải hoa là:

        42 x 50 = 2100 (m)

b) Trong tháng 12 cửa hàng bán được số mét vải trắng là:

         50 x 50 = 2500 (m)

Trong tháng 12 cửa hàng bán được số mét vải xanh là:

         30 x 50 = 1850 (m)

Tổng số mét vải cửa hàng đã bán được trong tháng 12 là:

         2100 + 2500 + 1850 = 6450 (m)

Đáp số: a) 2100m vải; b) 6450m vải.

 

 

Xem thêm Ôn tập  Về phân số trang 166 tại đây 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận