Ôn tập : Luyện tập trang 48 sách giáo khoa – Toán lớp 4

Đang tải...

Câu 1. Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

a) 24 và 6 ;                 b)  60  và  12;               c)  325  và 

Bài giải:                                                        

a) Số bé là : (24 – 6) : 2 = 9

Số lớn là: 9 + 6 = 15

b) Số bé là: ( 60 – 12 ) : 2 = 24

Số lớn là : 24 + 12 = 36.

c) Số bé là: (325 – 99) : 2 = 226 : 2 = 113

Số lớn là: 113 + 99 = 212.

 

Câu 2. Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 36 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

Cách 1:                Số tuổi chị là:

                               (36 + 8) : 2 = 22 (tuổi)

                            Số tuổi em là:

                               22 – 8 = 14 (tuổi)

                                                                    Đáp số: Chị : 22 tuổi; Em: 14 tuổi,

Cách 2:                Số tuổi em là:

                              ( 36 – 8 ) : 2 = 14 (tuổi)

                            Số tuổi chị là:

                                  14 + 8 = 22 (tuổi)

                                                                 Đáp số: Chị: 22 tuổi; Em: 14 tuổi.

 

Câu 3. Một thư viện trường học cho học sinh mượn 65 quyển sách gồm hai loại: sách giáo khoa và sách đọc thêm, số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 17 quyển. Hỏi thư viện đã cho học sinh mượn mỗi loại bao nhiêu quyển sách?

Bài giải:

Cách 1: Số sách đọc thêm thư viện cho học sinh mượn là:

                              (65 – 17): 2 = 24 (quyển)

Số sách giáo khoa thư viện cho học sinh mượn là:

                                24 + 17 = 41 (quyển)

                                                                       Đáp số: Sách đọc thêm: 24 quyển;

                                                                                    Sách giáo khoa: 41 quyển.

Cách 2: số sách giáo khoa thư viện cho học sinh mượn là:

                         ( 65 + 17 ) : 2 = 41 (quyển)

Số sách đọc thêm thư viện cho học sinh mượn là:

                            24  – 17 = 24 (quyển)

                                                                     Đáp số: Sách giáo khoa: 41 quyển 

                                                                                   Sách đọc thêm: 24 quyển.

 

Câu 4. Hai phân xưởng làm được 1200 sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất làm được ít hơn phân xưởng thứ hai 120 sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng làm được bao nhiêu sản phẩm?

Bài giải:

Cách 1:     Số  sản  phẩm  phân  xưởng thứ hai làm là:

                           (1200 + 120): 2 = 660 (sản phẩm)

                  Số sản phẩm phân xưởng thứ nhất làm là:

                           660 – 120 = 540 (sản phẩm)

                                                                     Đáp số: 540 sản phẩm; 660 sản phẩm.

Cách 2:     Số  sản  phẩm  phân  xưởng thứ nhất làm là:

                        ( 1200 – 120 ) : 2 = 540 (sản phẩm)

                 Số sản phẩm phân xưởng thứ hai làm là:

                        540 + 120 = 660 (sản phẩm)

                                                                         Đáp số: 540 sản phẩm; 660 sản phẩm.

 

Câu 5. Thu hoạch từ hai thửa ruộng được 5 tấn 2 tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn ở thửa ruộng thứ hai 8 tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài giải:

Đổi: 5 tấn 2 tạ = 5200kg

        8 tạ = 800kg

Cách 1: Thửa ruộng thứ nhất thu được số thóc là:

                         ( 5200 + 800 ) : 2 = 3000 (kg)

               Thửa ruộng thứ hai thu được số thóc là:

                           3000 – 800 = 2200 (kg)

                                         Đáp số: Thửa I: 3000kg; Thửa II: 2200kg.

Cách 2:  Thửa ruộng thứ hai thu được số thóc là:

                 ( 5200 – 800 ) : 2 = 2200 (kg)

              Thửa ruộng thứ nhất thu được số thóc là:

                      2200 + 800 = 3000 (kg)

                                                  Đáp số: Thửa II: 2200kg; Thửa I: 3000kg.

 

Xem thêm Luyện tập chung trang 48  tại đây

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận