Luyện tập – Toán 2

Đang tải...

Luyện tập – Toán lớp 2

LUYỆN TẬP

  1. Tính nhẩm:

    13 – 4 = ….                            13 – 6 = ….                        13 – 8 = ….

    13 – 5 = …..                           13 – 7 = ….                        13 – 9 = ….

  1. Đặt tính rồi tính
    a) 63 – 35                   73 – 29                             33 – 8

            ………….                     …………..                           …………
            ………….                     …………..                           …………
            ………….                     …………..                           …………
         b) 93 – 46                   83 – 27                              43 – 14

           …………..                    ……………                           …………..
           …………..                    ……………                           …………..
           …………..                    ……………                           …………..

  1. Cô giáo có 63 quyển vở, cô đã phát cho học sinh 48 quyển vở. Hỏi cô giáo còn bao nhiêu quyển vở ?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

  1. Số ?
  2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Kết quả của phép tính bên là :     53 – 28 = ….
A. 25 
B. 35
C. 45 
D.81                                   

Tải về file word đầy đủ >>  Tại đây

Xem thêm

53 – 15 >> Tại đây                              

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận