Luyện tập Lũy thừa của số hữu tỉ – Các phương pháp giải toán 7

Đang tải...

Lũy thừa của số hữu tỉ

Dạng 1 

1. 

2. Điền số thích hợp vào ô vuông:

Lũy thừa của số hữu tỉ

3. Điền số thích hợp vào ô trống:

4. Viết các tích sau đây dưới dạng lũy thừa:

5. Viết số hữu tỉ 81/625 dưới dạng một lũy thừa. Nêu tất cả các cách viết.

Dạng 2.

6. Điền số thích hợp vào ô vuông:

7. Tìm x, biết :

8. Tính:

9. Dạng 2. Tìm x, biết:

10. Tính:

Dạng 3.

11. Tính:

12. Tính:

13. So sánh:

14. Tính

15. 

16. Tính: 

Dạng 4.

17. Tính:

18. Tính:

19. Tính nhanh:

20. 

21. 

 

Tìm chữ số hàng đơn vị của số b.

22. 

A. 31 ;  B. 30 ;  C. 29 ; 
D. 28 ;  E. 27 ; 

Hãy chọn câu trả lời đúng.

23. Tính:

24. 

Dạng 5.

25. Tìm n biết:

Dạng 6. 

26. 

Tìm x, biết:

27. Tìm quan hệ giữa x và y biết:

28. Tìm x biết:

Dạng 7. 

29. Tìm giá trị của các biểu thức sau:

30. Rút gọn rồi so sánh giá trị của các biểu thức sau:

31. Tính:

Xem thêm đáp án chi tiết tại đây.

Đang tải...

Bài mới

loading...

One Comment

  1. ệw says:

    bài khó quá làm mệt

Bình luận