Luyện tập chung – Toán 2

Loading...

Luyện tập chung – Toán lớp 2

LUYỆN TẬP CHUNG

1.Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm thích hợp :

                  482 … 480                                                       300 + 20 + 8 … 338

Loading...

                  987 … 989                                                       400 + 60 + 9 … 469

                1000 … 600 + 400                                                 700 + 300 … 999

2.Đặt tính rồi tính :

a) 72 – 27                                      602 + 35                                       323 + 6

…………..                                         ……………                                      …………….

…………..                                         ……………                                      …………….

…………..                                         ……………                                      …………….

b) 48 + 48                                      347 – 37                                          538 – 4

…………..                                          …………..                                        ……………

…………..                                          …………..                                        ……………

………….                                           …………..                                        ……………

3.Tấm vải xanh dài 40m, tấm vải hoa ngắn hơn tấm vải xanh 16m. Hỏi tấm vải hoa dài bao nhiêu mét ?

Bài giải

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………..

4.Viết số thích hợp vào ô trống :

                         

Tải về file word đầy đủ >> Tại đây

Xem thêm

Luyện tập chung >> Tại đây

Related Posts

Bình luận