CHƯƠNG I. ĐIỆN HỌC

  CHƯƠNG II. ĐIỆN TỪ HỌC

  Chương III. QUANG HỌC

  CHƯƠNG IV. SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG


   

  Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

  Giải bài tập vật Lý 9 bài 1 dòng điện...

  Bài 2. Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

  Giải bài tập vật lý 9 Điện trở dây dẫn...

  Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

  Giải bài tập vật lý 9 đoạn mạch nối...

  Bài 5. Đoạn mạch song song – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

  Giải bài tập vật lý 9 Đoạn mạch song song 5.1...

  Bài 6. Bài tập vận dụng định luật Ôm – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

  Giải bài tập vật lý 9 định luật Ôm 6.1...

  BÀI 7. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

  Giải bài tập vật lý 9 điện trở dây dẫn 7.1...

  Bài 8. Sự phụ thộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

  Giải bài tập vật lý 9 tiết diện dây dẫn 8.1...

  Bài 9. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

  Giải bài tập vật lý 9 R phụ thuộc p 9.1...

  Bài 10. Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

  Giải bài tập vật lý 9 biến trở kĩ thuật 10.1...

  Bài 11. Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

  Giải bài tập vật lý 9 định luật Ôm 11.1...