Sách giáo khoa vật lý lớp 9 

CHƯƠNG I. ĐIỆN HỌC

CHƯƠNG II. ĐIỆN TỪ HỌC

BÀI 7. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

Giải bài 7 Vật Lý 9 điện trở dây dẫn C1...

BÀI 7. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

Giải bài tập vật lý 9 điện trở dây dẫn 7.1...

Bài 8. Sự phụ thộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

Giải bài 8 Vật Lý 9 điện trở tiết diện C1...

Bài 8. Sự phụ thộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

Giải bài tập vật lý 9 tiết diện dây dẫn 8.1...

Bài 9. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

Giải bài 9 vật lý 9 R phụ thuộc p C1 (SGK,...

Bài 9. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

Giải bài tập vật lý 9 R phụ thuộc p 9.1...

Bài 10. Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

Giải bài 10 vật lý 9 điện trở kĩ thuật C1...

Bài 10. Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

Giải bài tập vật lý 9 biến trở kĩ thuật 10.1...

Bài 11. Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

Giải bài 11 vật Lý 9 công thức tính R BÀI...

Bài 11. Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

Giải bài tập vật lý 9 định luật Ôm 11.1...