Bài tập căn bậc hai – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

  CĂN BẬC HAI A.  Ví dụ Ví dụ 1. Tìm căn...

  Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn A mũ hai bằng giá trị tuyệt đối của A – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

  Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn...

  Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

  Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương A....

  Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

  Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương A....

  Bảng căn bậc hai – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

  Bảng căn bậc hai A. Ví dụ Ví dụ 1. Dùng...

  Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

  Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn...

  Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp) – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

  Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn...

  Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

  Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai A....

  Căn bậc ba – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

  Căn bậc ba Toán lớp 9 A. Ví dụ Ví dụ 1. Tính: Giải: Ví...

  Đề kiểm tra cuối chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

  Đề kiểm tra cuối chương I: Căn bậc hai....