Sách giáo khoa Hóa học lớp 9

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

CHƯƠNG 3: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME


 

Bài 12 – Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ – Hóa học 9

I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ Mối quan hệ giữa...

Bài 13 – Luyện tập chương I – Các loại hớp chất vô cơ – Hóa học 9

Bài 1. Trang 43 sách giáo khoa hóa học 9 1.Oxit a....

Bài 15 – Tính chất vật lí của kim loại – Hóa học 9

I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ Tính chất vật lý...

Bài 16 – Tính chất hóa học của kim loại – Hóa học 9

I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1.Phản ứng của kim...

Bài 17 – Dãy hoạt động hóa học của kim loại – Hóa học 9

Bài 1. Trang 54 sách giáo khoa hóa học 9 -Dãy...

Bài 18 – Nhôm – Hóa học 9

I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1.Tính chất vật lý -Nhôm...

Bài 19 – Sắt – Hóa học 9

I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1.Tính chất vật lý Sắt...

Bài 20 – Hợp kim sắt: Gang, thép – Hóa học 9

I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1.Hợp kim của sắt -Hợp...

Bài 21 – Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn – Hóa học 9

I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1.Khái niệm Ăn mòn...

Bài 22 – Luyện tập chương 2: Kim loại – Hóa học 9

I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1.Tính chất hóa học...