Sách giáo khoa Hóa học lớp 9

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

CHƯƠNG 3: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME


 

Bài 1 – Tính chất hóa học của Oxit – Khái quát về sự phân loại Oxit – Hóa học 9

I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1.Tính chất hóa học a.Oxit...

Bài 2 – Một số axit quan trọng – Hóa học 9

2.Lưu huỳnh đioxit (SO2) Đây là chất khí....

Bài 3 – Tính chất hóa học của Axit – Hóa học 9

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ. 1.Sơ lược về axit -Khái...

Bài 4 – Một số Axit quan trọng – Hóa học 9

I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ A.Axit clohiđric (HCI) Axit...

Bài 5 – Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit – Hóa học 9

I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1Tính chất hóa học...

Bài 7 – Tính chất hóa học của Bazơ – Hóa học 9

I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ Tính chất hóa học...

Bài 8 – Một số bazơ quan trọng – Hóa học 9

I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1.Natri hiđroxit –...

Bài 9 – Tính chất hóa học của muối – Hóa học 9

I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1.Tính chất hóa học...

Bài 10 – Một số muối quan trọng – Hóa học 9

 I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1.Muối natri clorua...

Bài 11 – Phân bón hóa học – Hóa học 9

I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1.Phân bón đơn a.Phân...