• Giải bài tập sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới (Xem chi tiết bên dưới)

  CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH LỚP 6 THEO SÁCH GIÁO KHOA MỚI

  (Click vào từng bài học để xem tóm tắt lý thuyết và giải bài tập trong sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6)

  Unit 1: My new School

  A.Hello – trang 10 – 13 Unit 1: Greetings Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 6

  Unit 1 : Greetings              A.Hello   *AIMS...

  C.How old are you? – trang 17 Unit 1 Greetings? Sách Giáo Khoa tiếng Anh 6

  Unit 1 : Greetings?             C.How old are...

  Unit 2 At school (A. Come in) – trang 20 Sách Giáo Khoa tiếng Anh 6

  Unit 2 : At school A.Come in   *Objectives – ...

  Unit 2 At school ? (B. Where do you live?) – trang 23 Sách Giáo Khoa tiếng Anh 6

  Unit 2 : At school ? B.Where do you live?   *Objectives – ...

   Unit 2 At school? (C. My school) – trang 26 Sách Giáo Khoa tiếng Anh 6

  Unit 2 : At school? C.My school   *Objectives -After...

  Unit 3 At home (A.My house) trang 30 Sách Giáo Khoa tiếng anh 6

  Unit 3 : At home A.My house   *Objectives –...

  Unit 3 At home (B.Numbers) trang 35 Sách Giáo Khoa tiếng anh 6

  Unit 3 : At home B.Numbers   *Ojectives -After...

  Unit 3 At home? (C. Families) trang 38 Sách Giáo Khoa tiếng anh 6

  Unit 3 : At home? C.Families   *Objectives –...

  Unit 4  Big or small ? (A.where is your school) trang 44 – 46  Sách Giáo Khoa tiếng anh 6

  Unit 4 : Big or small ? A.where is your school   *Objectives –...

  Unit 4: Big or small? (B.My Class) trang 47 – 48  Sách Giáo Khoa tiếng anh 6

  Unit 4: Big or small? B.My Class   *Objectives –...