My new school – Đáp án – Bài tập Tiếng Anh 6

  Đáp án : My new school I. 1. B 2. A 3. D 4. A 5....

  My home – Đáp án – Bài tập Tiếng Anh 6

  Đáp án – My home   I. 1. A 2. B 3. D 4. B 5....

  My friends – Đáp án – Bài tập Tiếng Anh 6

  My friends – Đáp án I. 1. B 2. D 3. A 4. C 5....

  Test yourself 1 – Đáp án – Bài tập Tiếng Anh 6

    TEST YOURSELF 1 (UNITS 1 – 2-3) I. 1....

  My neighbourhood – Đáp án – bài tập Tiếng Anh 6

  My neighbourhood – Đáp án I. 1.C 2. A 3. D 4....

  Natural wonders of the world – Đáp án – Bài tập Tiếng Anh 6

  NATURAL WONDERS OF THE WORLD – ĐÁP ÁN I. 1....

  Our Tet holiday – Đáp án – Bài tập Tiếng Anh 6

  Our Tet holiday – Đáp án 1. 1. D 2. B 3. C 4....

  Test yourself 2 – Đáp án – Bài tập Tiếng Anh 6

  Test yourself 2 – Đáp án I. 1. A 2. C 3. C 4....

  Television – Đáp án – Bài tập Tiếng Anh 6

  TELEVISION – ĐÁP ÁN I. 1. A 2. C 3. D 4. B 5....

  Sport and Games – Đáp án – Bài tập Tiếng Anh 6

  Sport and games – Đáp án I. 1.C 2. A 3. C 4....