Giải bài tập vật lý 12 – Chương I – Bài 1 : Dao động điều hòa – Trang 5 SGK

Giải bài tập vật lý 12 Chương I –...

Giải bài tập vật lý 12 – Chương I – Bài 2 : Con lắc lò xo – Trang 11 SGK

Giải bài tập vật lý 12 Chương I –...

Giải bài tập vật lý 12 – Chương I – Bài 3 : Con lắc đơn – Trang 15 SGK

Giải bài tập vật lý 12  Chương I –...

Giải bài tập vật lý 12 – Chương I – Bài 4 : Dao động tắt dần . Dao động cưỡng bức – Trang 20 SGK

Giải bài tập vật lý 12 Chương I –...

Giải bài tập vật lý 12 – Chương I – Bài 5 : Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương , cùng tần số . Phương pháp giải đồ FRE_NEM – trang 22 SGK

Giải bài tập vật lý 12 Chương I –...

Giải bài tập vật lý 12 – Chương I – Bài 6 : Thực hành : khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn – Trang 32

Giải bài tập vật lý 12 Chương I –...

Giải bài tập vật lý 12 – Chương II – Bài 7 : Sóng cơ và sự truyền sóng cơ – Trang 36 SGK

Giải bài tập vật lý 12  Chương II –...

Giải bài tập vật lý 12 – Chương II – Bài 8 : Giao thoa sóng – Trang 42 SGK

Giải bài tập vật lý 12  Chương II –...

Giải bài tập vật lý 12 – Chương II – Bài 9 : Sóng dừng – Trang 46 Sách giáo khoa

Giải bài tập vật lý 12  Chương II –...

Giải bài tập vật lý 12 – Chương II – Bài 10 : Đặc trưng vật lí của âm – Trang 50 SGK

Giải bài tập vật lý 12 Chương II –...