Bài 1 Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ – Bài tập sinh học 11

Bài 1 Sự hấp thụ nước và muối khoáng...

Bài 2 Vận chuyển các chất trong cây – Bài tập sinh học 11

Bài 2 Vận chuyển các chất trong cây   1....

Bài 3 Thoát hơi nước – Bài tập sinh học 11

Bài 3 Thoát hơi nước   1. Phát biểu nào...

Bài 4 Vai trò của các nguyên tố khoáng – Bài tập sinh học 11

Bài 4 Vai trò của các nguyên tố khoáng   1....

Bài 5 Dinh dưỡng nitơ ở thực vật – Bài tập sinh học 11

Bài 5 Dinh dưỡng nitơ ở thức vật   1....

Bài 6 Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo) – Bài tập sinh học 11

Bài 6 Dinh dưỡng nitơ ở thực vật   1....

Bài 8 Quang hợp ở thực vật – Bài tập sinh học 11

Bài 8 Quang hợp ở thực vật   1. Lá cây...

Bài 9 Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và cam – Baì tập sinh học 11

Bài 9 Quang hợp ở các nhóm thực vật C3,...

Bài 10 Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp – bài tập sinh học 11

Bài 10 Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại...

Bài 11 Quang hợp và năng suất cây trồng – Bài tập sinh học lớp 11

Bài 11 Quang hợp và năng suất cây trồng   1....