Bài 1 : Thành phần nguyên tử – Chương I – Sách Bài tập Hóa học 10

  Thành phần nguyên tử 1.1. Beri và oxi lần...

  Bài 2 : Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị – Chương I – Sách Bài tập Hóa học 10

  Hạt nhân nguyên tử 2.1. Ba nguyên tử X, Y,...

  Bài 3 . Luyện tập : Thành phần nguyên tử – Chương I – Sách Bài tập Hóa học 10

  Bài 3 Luyện tập 3.1. Liti trong tự nhiên có...

  Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử – Chương I – Sách Bài tập Hóa học 10

  Bài 4 Cấu tạo nguyên tử 4.1. Hãy cho biết...

  Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử – Chương I – Sách Bài tập Hóa học 10

  Cấu hình electron nguyên tử 5.1. Hãy chọn...

  Bài 6. Luyện tập : Cấu tạo vỏ nguyên tử – Chương I – Sách Bài tập Hóa học 10

  Bài 6. Luyện tập a) Số khối của photpho...

  Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – Chương II – Sách Bài tập Hóa học 10

  Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 7.1....

  Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học – Chương II – Sách Bài tập Hóa học 10

  Bài 8 Chương II 8.1. Nguyên tố X có số thứ...

  Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – Chương II – Sách Bài tập Hóa học 10

  Bài 10 Chương II 10.1. Trong bảng tuần hoàn...

  Bài 11 . Luyện tập : Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron và tính chất của các nguyên tố hóa học – Chương II – Sách Bài tập Hóa học 10

  Bài 11. Luyện tập 11.1. Trong các nguyên tố...