Chữa bài tập sách giáo khoa, sách bài tập, tuyển tập các đề thi, tài liệu tham khảo, đề cương ôn tập các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 1
 

Đề kiểm tra Tuần 10 Toán lớp 1 – Đề số 2

ĐỀ BÀI: 1.Đánh dấu x vào chỗ ….. đặt...

Đề kiểm tra Tuần 11 toán lớp 1 – Đề số 1

ĐỀ BÀI: 1.Đánh dấu x vào chỗ trống đặt...

Đề kiểm tra Tuần 11 Toán lớp 1 – Đề số 2

ĐỀ BÀI: 1.Đánh dấu x vào chỗ ….. đặt...

Đề kiểm tra Tuần 12 Toán lớp 1 – Đề số 1

ĐỀ BÀI: 1.Đánh dấu x vào ô trống đặt...

Đề kiểm tra Tuần 12 Toán lớp 1 – Đề số 2

ĐỀ BÀI: 1.Nối ô trống với số thích hợp: 2....

Đề kiểm tra Tuần 13 Toán lớp 1 – Đề số 1

ĐỀ BÀI: 1. 2. Đánh dấu x vào dấu …....

Đề kiểm tra Tuần 13 Toán lớp 1 – Đề số 2

ĐỀ BÀI: 1.Đánh dấu x vào chỗ …. đặt...

Đề kiểm tra Tuần 14 Toán lớp 1 – Đề số 1

ĐỀ BÀI: 1.Đánh dấu x vào ô trống đặt...

Đề kiểm tra Tuần 14 Toán lớp 1 – Đề số 2

ĐỀ BÀI: 1. Đánh dấu x vào dấu … đặt...

Đề kiểm tra Tuần 15 Toán lớp 1 – Đề số 1

ĐỀ BÀI: 1.Nối theo mẫu: 2. Điền số thích...