Luyện tập phần định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét sách giáo khoa Toán lớp 8

Đang tải...

Luyện tập phần định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét sách giáo khoa Toán lớp 8

ĐỀ BÀI:

Bài 10 trang 63 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập II.

Tam giác ABC có đường cao AH. Đường thẳng d song song với BC, cắt các cạnh AB,AC và đường cao AH theo thứ tự tại các điểm B’, C’ và H'(h.16)

a) Chứng minh rằng:

 b) Áp dụng: Cho biết AH’ =  \frac{1}{3}  AH và diện tích tam giác ABC là 67.5 cm2

Tính diện tích tam giác AB’C’.

Bài 11 trang 63 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập II.

Tam giác ABC có BC= 15cm. Trên đường cao AH lấy các điểm I,K sao cho AK = KI = IH. Qua I và K vẽ các đường EF // BC, MN // BC(h.17)

a) Tính độ dài đoạn MN và EF.

b) Tính diện tích tứ giác MNFE, biết diện tích của tam giác ABC là 270 cm2

Bài 12 trang 64 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập II.

Có thể đo dược chiều rông của một khúc sông mà không cần phải sang bờ bên kia hay không?

Người ta tiền hành đo đạc các yếu tố hình học cần thiết để tình chiều rộng của khúc sông mà không cần phải sang bờ bên kia(h18). Nhìn hình vẽ, Hãy mô tả những công việc cần làm và tính khoảng cách AB=x theo BC=a a, B’C’= a’, BB’= h.

Bài 13 trang 64 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập II.

Có thể đo gián tiếp chiều cao của một bức tường bằng dụng cụ do đơn giản được không?

Hình 19: thể hiện cách đo chiều cao AB của một bức tường bằng các dụng cụ đơn giản gồm:

Hai cọc thẳng đứng và sợi dây FC, Cọc 1 có chiều cao DK= h. Các khoảng cách BC= a, DC= b đo được bằng thước thông dụng.

a) Em hãy cho biết người ta tiến hành đo đạc như thế nào ?

b) Tính chiều cao AB theo h, a, b.

Bài 14 trang 64 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập II.

Cho ba đoạn thẳng có độ dài là m,n,p( cùng đơn vị đo).

Dựng đoạn thẳng có độ dài x sao cho:

Bài tập phần :   Định lí Ta-lét trong tam giác  😛 

 HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ:

Bài 10 trang 63 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập II.

a)

 (1)

(2)

b)

Ta có:

Nên:

Bài 11 trang 63 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập II.

a)

Ta có MN // BC

Nên:

Tương tự:

b)

Bài 12 trang 64 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập II.

  • Xác định 3 điểm A, B, B’ sao cho chúng thẳng hàng.
  • Từ B và B’ vẽ BC ⊥ AB, B’C’ ⊥A’B’ sao cho 3 điểm A, C, C’ thẳng hàng.
  • Đo các khoảng cách BB’ = h, BC = a , B’C’ =a’.

Áp dụng hệ quả của định lí Ta – lét ta có:

hay:

Hay :

Bài 13 trang 64 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập II.

a) Đo chiều cao bức tường bằng cách xác định điểm C trên mặt đất.

  • Cắm cọc (1) cố định và vuông góc với mặt đất. Cọc (1) có chiều cao là h.
  • Điều chỉnh cọc (2) lên( xuống) sao cho hai đầu cọc F, K và điểm A thẳng hàng.
  • Từ C đo các đoạn thẳng BC = a , DC = b, D và E là chân các cọc thẳng hàng với B, C.

b) Áp dụng định lí Ta-lét trong tam giác ABC có:

suy ra :

Bài 14 trang 64 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập II.

a) Ta có: \frac{x}{m} = 2 => x = 2m

Cách dựng: dựng đoạn thẳng có độ dài 2m.

b) Ta có: \frac{x}{n} = \frac{2}{3} =>x = \frac{2n}{3}

Cách dựng: Dựng đoạn thẳng có độ  dài \frac{2n}{3}

c) Vẽ hai tia Oz, Ot

Trên tia Ot, đặt các đoạn OA = n, OB ‘= p

Trên tia Oz, đặt OC = m

Kẻ BD // AC, ta được OD = x.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận