Hướng dẫn về Văn bản tổng kết – Ngữ văn 12

Đang tải...

VĂN BẢN TỔNG KẾT

I. NỘI DUNG CƠ BẢN

1. Khái niệm

Văn bản tổng kết là văn bản được sử dụng để tổng kết một hoạt động, một công việc, một quá trình nghiên cứu nào đó mà người viết đã thực hiện hoặc quan tâm.

2. Mục đích

Nhìn nhận, đánh giá trung thực, khách quan kết quả và rút ra những bài học kinh nghiệm.

3. Phân loại:

– Văn bản tổng kết một hoạt động thực tiễn. (Văn bản tổng kết năm học, tổng kết phong trào thi đua 26 – 3… )

– Văn bản tổng kết tri thức (văn bản tổng kết phần Văn học Việt Nam, tổng kết phần làm văn…).

4. Yêu cầu đối với văn bản tổng kết

– Văn bản tổng kết nhằm nhìn nhận, đánh giá kết quả và rút ra những bài học kinh nghiệm khi kết thúc một công việc hay một giai đoạn công tác,

– Muốn viết được văn bản tổng kết, cần:

+ Tập hợp tư liệu, số liệu đầy đủ, chính xác.

+ Lần lượt viết các phần: mở đầu; nội dung báo cáo (tình hình và kết quả thực hiện công việc, bài học kinh nghiệm và kiển nghị): kết thúc.

+ Diễn đạt ngắn gọn, chính xác và rõ ràng.

II. HƯỚNG DẪN HỌC BÀI

1. Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi ở dưới.

a. Văn bản trên thuộc loại văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn, thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính.

b.

* Mục đích của văn bản tống kết:

Nhìn nhận, đánh giá trung thực, khách quan kết quả và rút ra những bài học kinh nghiệm.

* Yêu cầu của văn bản tổng kết:

– Văn bản tổng kết nhằm nhìn nhận, đánh giá kết quả và rút ra những bài học kinh nghiệm khi kết thúc một công việc hav một giai đoạn công tác.

– Muốn viết được văn bản tổng kết, cần:

+ Tập hợp tư liệu, số liệu đầy đủ, chính xác.

+ Lần lượt viết các phần: mở đầu; nội dung báo cáo (tình hình và kết quả thực hiện công việc, bài học kinh nghiệm và kiến nghị); kết thúc.

+ Diễn đạt ngắn gọn, chính xác và rõ ràng.

Bố cục và nội dung chính của văn bản tổng kết: Thường có 3 phần:

– Phần mở đầu:

+ Quốc hiệu hoặc tên tổ chức (Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – Đội Thanh niên tình nguyện số 2).

+ Địa điểm, ngày… tháng… năm… (Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2007).

+ Tiêu đề (Báo cáo kết quả hoạt động tình nguyện tại các Trung tâm điều đưõng thương binh, bệnh binh nặng và người có công với nước).

– Phần nội dung báo cáo gồm:

+ Tình hình tổ chức: địa điểm hoạt động (…), thời gian (…), số lượng tham gia (…).

+ Kết quả hoạt động (Hoạt động chăm sóc thưong bệnh binh và ngưòi có công vói nước;

Hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao; Vệ sinh môi trưòng, tôn tạo cảnh quan; Hoạt động tổ chức ôn tập văn hoá và sinh hoạt hè cho con em thương binh, bệnh binh; Hoạt động xây dựng công trình thanh niên và tặng quà cho thương binh, bệnh binh).

+ Đánh giá chung.

– Phần kết thúc: người viết báo cáo ký tên (Nguyễn Văn Hiếu).

2. Tìm hiểu bài “Tổng kết phầniìếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ” – SGK tr.178 và trả lời câu hỏi tr.175.

a. Bài , tổng kết thuộc loại văn bản tổng kết ừi thức và thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học.

b.

* Mục đích: Hệ thống hoá kiến thức đã học => Tổng kết lại tri thức.

Nội dung: Trình bày khái quát những kiến thức, kĩ năng cơ bản => văn bản đạt yêu cầu ngắn gọn, chính xác, mạch lạc, giúp ngứời đọc nắm vững ừi thức của bài.

3. Xem lại phần Kiến thức cơ bản.

III. LUYỆN TẬP

1. Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới.

a. Văn bản trên đã đạt được một số yêu cầu của một văn bản tổng kết, đó là:

– Đảm bảo bố cục ba phần: mở đầu, nội dung báo cáo và kết thúc.

– Diễn đạt ngắn gọn, chính xác và rõ ràng.

b. Trong những đoạn bị lược, tác giả dẫn ra những sự việc, tư liệu, số liệu:

– Kết quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

– Số đăng kí phấn đấu trong Học tập và kết quả đạt được.

– Số tình nguyện tham gia phong trào chống tệ nạn xã hội và kết quả đạt được.

– Số tình nguyện chung sức cùng cộng đồng tham gia công tác xã hội và kết quả đạt được. 

– Công tác phát triển Đoàn viên.

c. Đối chiếu vói yêu cầu của một văn bản tổng kết nói chung, văn bản trên còn thiếu một số nội dung cần bổ sung: 

– Tên hiệu của Đoàn, tên Đoàn trường và tên chi Đoàn.

– Mục II và mục IV nên cho vào một mục chung lả kết quả công tác Đoàn.

– Đánh giá chung.

2. Viết một bài tổng kết phần Văn học (hoặc Tiếng Việt, Làm văn) thuộc chương trình 2 Ngừ văn 12.

a. Chuẩn bị tư liệu về kết quả xếp loại học tập và kết quẳ xếp loại hạnh kiểm,…

b.Dàn ý:                                                                                                       ‘

Phần đầu:

– Quốc hiệu, tên trường, lớp.

– Địa điểm, ngày… tháng… năm…

– Tiêu đề báo cáo: Báo cáo tổng kết phong trào học tập và rèn luyện – lớp… – năm học.:.

Phần nội dung:                                         ;                ‘

– Đặc điểm tình hình lớp.

– Kết quả học tập.

– Kết quả rèn luyện.

– Bài học kinh nghiệm.

– Đánh giá chung.

Phần kết: ký tên.

Chú ý: Người viết nên chọn nội dung cơ bản (kết quả học tập và kết quả rèn luyện) để viết thành những đoạn văn.

XEM THÊM : Phong cách ngôn ngữ hành chính – Ngữ văn 12 ” TẠI ĐÂY “

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận