Hai đường thẳng vuông góc ( phần bài tập bổ sung) – Sách bài tập Toán 7

Đang tải...

Hai đường thẳng vuông góc ( phần bài tập bổ sung) – Sách bài tập Toán 7

ĐỀ BÀI:

Bài 2.1.

Cho góc xOy = 30°. Vẽ góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ góc zOt = 60° sao cho tia Ot nằm giữa hai tia Oz và Oy. Đường thẳng chứa tia Ot và đường thẳng chứa tia Oy có vuông góc với nhau không ?

Bài 2.2.

Vẽ đường thẳng a. Trên đường thẳng a vẽ đoạn thẳng AB = 4 (cm). Yẽ đường

thẳng d đi qua điểm A và vuông góc với a. Vẽ đường       thẳng d’ đi qua điểm     B

và vuông góc với a. Trên đường thẳng d lấy        điểm D sao cho AD = AB. Trên

đường thẳng d’ lấy điểm c sao cho hai điểm c, D nằm về cùng phía vói đường thảng a và BC = AB. Vẽ các đoạn thẳng CD, AC, BD. Gọi o là giao điểm của AC và BD.

a) Đo và cho biết số đo của góc ADC.

b) Đo và cho biết số ‘đo của góc BCD.

c) Đo và cho biết số đo của góc BOC.

Bài 2.3.

a) Vẽ tam giác ABC. Vẽ các đường trung trực của các đoạn thẳng AB, BC, CA.

b) Vẽ đường tròn tâm o bán kính R = 3 (cm). Lấy ba      điểm            A, B,           c phân biệt

bất kì trên đường tròn. Vẽ các        dây AB, BC, CA. Vẽ   các đường trung trực

của các đoạn thẳng AB, BC, CA.

Bài 2.4.

Vẽ đường thẳng a. Trên đường thẳng a vẽ đoạn thẳng AB = 5 (cm). Vẽ tiếp đường thẳng d đi qua điểm A và vuông góc với a. Vẽ tiếp đường thẳng d’ đi qua điểm B và vuông góc với a. Hai đường thẳng d và d’ có cắt nhau không ?

Xem thêm: Hai góc đối đỉnh – Sách bài tập Toán lớp 7 tại đây! 😛

LỜI GIẢI, CHỈ DẪN HOẶC ĐÁP SỐ:

 Bài 2.1.

Xem hình bs 22.

Rõ ràng hai đường thẳng Ot và Oy cắt nhau tại điểm o.

Do xOy và yOz là hai góc kề bù nên :

góc yOz = 180° – góc yOx = 150°

Vì tia Ot nằm giữa hai tia Oz và Oy nên góc yOt + góc tOz = góc  yOz,

suy ra  góc yOt = 150°- 60° = 90°.

Vậy hai đường thẳng chứa tia Ot và Oy vuông góc với nhau.

Bài 2.2

(h. bs. 23) Các góc đó đều có số đo là 90°.

Bài 2.3.

a) (h. bs. 24a)

b) (h. bs. 24b)

Bài 2.4.

Ta biết qua một điểm M chỉ có thể vẽ được một đường thẳng d vuông góc với đường thẳng a cho trước. Do đó, hai đường thẳng d và d’ không thể cắt nhau. Vì nếu d cắt d’ tại điểm o thì qua điểm này ta có thể vẽ được hai đường thẳng d và d’ cùng vuông góc với đường thẳng a.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận