Đề số 14 – Bộ đề thi giữa học kỳ I Toán 3

Đang tải...

ĐỀ SỐ 14

Phần I:  Trắc nghiệm

       Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

  1. Số bé nhất có 3 chữ số là:

A.990             B. 900                         C. 999             D. 100

  1. Số lớn nhất có 4 chữ số là:

A.1111                       B. 1001                                  C. 9999                      D. 1000

  1. Cho dãy số: 8; 12; 16; 20; ……..; ……..; 32; 36; 40. Hai số còn thiếu là:

A.24 và 26                 B. 26 và 30                C. 24 và 28                            D. 28 và 32

  1. Thùng thứ nhất chứa 12 lít dầu, thùng thứ hai chứa gấp 5 lần thùng thứ nhất. Như vậy thùng thứ hai chứa :

A.17 lít dầu               B. 20 lít dầu               C. 50 lít dầu                           D. 60 lít dầu

  1. 1/3 của 24 giờ là ……… giờ. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A.12                            B. 8                             C. 6                                         D.  4

  1. Trên hình vẽ bên có mấy tam giác?

A.8 hình tam giác                                        B. 10 hình tam giác

C.12 hình tam giác                                     D. 15 hình tam giác

Phần 2: Tự luận

  1. Đặt tính rồi tính:

a) 426 + 137             b) 590 – 76                    c) 22 x  6                d) 96 : 3

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Tìm :

a)   x  5  =  55                           b) 49 : = 7

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Tính:

a) 7 x 8 – 26 = …………… b) 48 : 4 + 25 =…………………

……………………………………………………………………………………..…

  1. Năm nay mẹ em 36 tuổi, tuổi em bằng 1/4  tuổi mẹ  em . Hỏi em năm nay bao nhiêu tuổi ?

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

File Word

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận