Đề ôn tập môn toán lớp 2

Đang tải...

Đề ôn tập môn toán lớp 2

Đề 1:

Bài 1:Viết số gồm:

a.4 chục 5 đơn vị:……………………………….

b.5chục và 4 đơn vị:…………………………….

c.3 chục và 27 đơn vị:…………………………..

Bài 2:Chỉ ra số chục và số đơn vị trong mỗi số sau:45,37,20,66

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

Bài 3:Em hãy viết tất cả các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó:

a.Bằng5:……………………………………………………………………………

b.Bằng18:………………………………………………………………………… 

c.Bằng1:………………………………………………………………………………

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

…. .. +35  =71                             40 +…..  = 91                            67   = ……+ 0

45 -…  .  =18                               100 -…..   =39                        ……..-27   = 72

Bài 5: Tính nhanh:

a.11+28+24+16+12+9                b.75-13-17+25                       c.5 x 8 + 5 x 2             

BàI 6:Một bến xe có 25 ôtô rời bến,như vậy còn lại 12 ôtô chưa rời bến.Hỏi lúc đầu có bao nhiêu ôtô trên bến xe đó

Bài giải :

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Đề ôn tập môn toán lớp2    ( đề 2)

Bài 1:Từ 3 chữ số:4,6,8  em hãy viết tất cả các số có 2 chữ số có thể được.Có bao nhiêu số như  vậy?………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

Bài 2:Tìm số có 2 chữ số,biết rằng khi thêm 2đơn vị vào số đó ta được số nhỏ hơn 13?………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Bài 3:Tính

a.5×8-11= ………………..                          b.3 x 6 : 3=……………………

…………………………….                            ……………………………..

c.40:4:5 = ………………….                        d.2 x 2 x 7=……………………

……………………………                              ……………………………

e.4×6 +16=………………..                           g.20  : 4 x 6=…………………

…………………………….                               ……………………………..

Bài 4:Tĩm x:

a. x-192 =301                          b. 700 –x =404                c. x +215 =315

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Bài 5: Cứ 4 cái bánh đóng được một hộp bánh.Hỏi cần có bao nhiêu cái bánh nướng để đóng được 8 hộp bánh như thế?

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

BàI 6:Tính chu vi hình tứ giáccó độ dàI các cạnh là:

a, 105 cm; 110cm; 113cm; 160cm.

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

b, 65cm; 7dm; 112cm; 2m.

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...

Bài thi khảo sát “Trạng nguyên nhỏ tuổi” lớp 3

Đề thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi” khối lớp 2 – 2009-2010

Đang tải...

Related Posts

Bình luận