Đề kiểm tra Tuần 5 Tiếng Việt lớp 1 – Đề số 1

Đang tải...

A. KIỂM TRA ĐỌC

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG:

Câu 1:

Đọc các âm:

p          ph          g          gh          q          qu          gi          ng          ngh           

Câu 2:

Đọc các tiếng:

phố          nhà          gà          ghế          quê          già          ngừ          nghệ

Câu 3:

Đọc các từ ngữ:

phố xá          nhà la          gà ri          ghế gỗ          chợ quê          cụ già

các ngừ          củ nghệ 

Câu 4:

Đọc các câu:

nhà bà ở phố cổ

nhà bé ở thị xã

II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP

Câu 5:

Điền vào chỗ trống:

a) ph hoặc nh 

…..à lá           ……ố cổ           quả ….o    ….a chế

b) g hoặc gh

nhà …..a      ……ế đá          ……à ri         ……..i nhớ

Câu 6:

Nối ô chữ thích hợp:

B. KIỂM TRA VIẾT

Câu 7:

Viết các chữ:

qu     gi    ng     ngh

Câu 8:

Viết các từ ngữ:

cá quả            giã giò             ngõ nhỏ          nghé ọ

Câu 9:

Viết câu: quê bà có nghé, có gà ri

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.