Đề kiểm tra Tuần 10 Toán lớp 1 – Đề số 1

Đang tải...

ĐỀ BÀI:

1.Đánh dấu x vào chỗ …. đặt sau kết quả đúng:

4 – 2 = 2 …..               5 – 1 = 2 …..

4 – 1 = 3 …..               4 – 2 – 1 = 1 ….

5 – 3 = 1 …..               5 – 2 = 3 …..

2. Nối hình vẽ với phép tính thích hợp:

3. Điền số thích hợp vào ô trống:

5 – …. = 3                 4 – 1 = ….

5 – …. = 1                 5 – …. = 2

4 – 2 =….                 4 – 1 – …. = 2

5 – 1 – …. =1            5 – 2- …. = 1

Xem thêm :Đề kiểm tra Tuần 10 Toán lớp 1 – Đề số 2 tại đây! 😛

4. Điền dấu ( < > = ) thích hợp vào chỗ ….:

5 – 1 ….. 3              5 – 2 = …..

4 – 3 …. 2              4 – 3 … 1

5 – 2 …. 3              5 – 1 …. 4

5. Nối ô trống :

6. Tính:

7. Tính rồi điền kết quả vào chỗ …. :

5 – 2 – 1 =….                5 – 1 – 1 = ….

4 – 2 -1 = ….            5 – 1 = ….

ĐÁP ÁN:

7;

5 – 2 – 1 =..2..                5 – 1 – 1 = ..3..

4 – 2 -1 =  ..2..            5 – 1 = ..4..

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.