Đề kiểm tra môn toán lớp 4 cuối kì II năm học 2016-2017

Đang tải...

Đề kiểm tra môn toán lớp 4 cuối kì II 

PHẦN I: Trắc nghiện (6 điểm) 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Giá trị chữ số 4 trong số 240 853 là: (M1)                          

A. 4              B. 40              C. 40853              D. 40 000

Câu 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm để  =  là :           (M1)                   

A. 1              B. 2               C. 5                        D. 50

Câu 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 3 giờ 25 phút  = … phút là: (M1)

A. 205              B. 325                C. 55                      D. 3025

Câu 4. Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 6m^{2} 25cm^{2} = … cm^{2} là: (M2)

A. 625              B. 6 025               C. 60 025                       D. 600 025

Câu 5. Bốn giờ bằng một phần mấy của một ngày? (M1)                        

A. ngày              B. ngày          C.   ngày            D.   ngày          

Câu 6. Phân số nào lớn hơn 1 là: (M1)

  A. \frac{5}{7}                              

B. \frac{5}{5}                     

C. \frac{7}{5}

D. \frac{7}{7}

Câu 7. Hình bình hành có diện tích là 30 dm2. Biết độ dài đáy là 6dm.Tính đường cao của hình bình hành đó. (M2)

A. 24 dm              B. 5 dm                C. 180 dm                    D. 5 dm2

Câu 8: Phân số  bằng phân số nào dưới đây: (M1)

A. \frac{10}{15}                  B. \frac{4}{5}                 C. \frac{20}{18}                   D. \frac{15}{45}

Câu 9: Trung bình cộng của 5 số là 15. Tổng của 5 số đó là: (M3)

A. 70              B. 75                          C. 92                      D. 90

Câu 10: Trên bản đồ tỷ lệ 1 : 200, chiều rộng phòng học của lớp em đo được 3cm. Hỏi chiều rộng thật của phòng học đó là mấy mét? (M2)

A. 9m              B. 4m                C.  8m                    D. 6m  

Câu 11. Trong các phân số sau, phân số tối giản là: (M1)      

A. \frac{12}{6}                    B. \frac{2}{6}                 C. \frac{3}{6}                         D. \frac{41}{6}

Câu 12. Chữ số cần điền vào chỗ trống để 13…..  chia hết cho cả 3 và 5 là (M1)

A. 5

B. 2

C. 0

D.   8

 II. Phần tự luận: 4 điểm

1. Tính: (2 đ) (M3)

\frac{3}{5} + \frac{2}{7} = ………………………………………………………….. 

\frac{11}{12} \frac{3}{4} =…………………………………………………………….. 

Câu 2. Tìm x  (1 điểm) (M2)

a. x – 2008 = 7999                               b) x + 56789 = 215354

Câu 3. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 20m, chiều rộng bằng \frac{2}{5} chiều dài. Tính diện tích của mảnh đất đó. (1 điểm) (M4)

Đề kiểm tra học kì II các môn lớp 4 năm học 2011-2012 có ma trận

Kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 4 – TH Đồng Khởi năm 2016-2017

Đang tải...

Related Posts

Bình luận