Đề kiểm tra học sinh giỏi môn toán lớp 3 – TH Khánh Tiên năm 2010-2011

Đang tải...

Đề kiểm tra học sinh giỏi lớp 3 

Bài 1: ( 3 điểm ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời (Đáp số, lựa chọn…. đúng 

1, a) Số gồm có 3 chục nghìn, 5 nghìn , 4 trăm và 2 đơn vị là:

A.  3542

Đang tải...

B.  30542

C.   35402

D.  35420

b) Người ta viết dãy tất cả các số liên tiếp từ 1 đến 100. Hỏi dãy đó có tất cả bao nhiêu chữ số 0:

A.  9

B.  10

C.   11

D.  12

c) 50km 964m = ……….m ?

A.  50964

B.  59640

C.   5964

D.  59064

d) Số bé nhất trong các số 64 900 ; 46 900 ; 94 600 ; 49 600 là :

A.  64 900

B.  46 900

C.  94 600

D.  49 600

Bài 2: ( 3,5 điểm ) Tính

a) 42624 : 6 + (7488 – 6539)

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

b) 37 x 2 x 9 – 9 x 74 + 100

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………

……………………………………………

Bài 3: ( 3 điểm ) Tìm y:

a) (y + 2)+(y + 4)+(y+6)+(y+8) = 100

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

…………………………………………………

………………………………………………….

b) y x 5 = 125 x 5

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Bài 4: ( 3điểm ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a, Số bé nhất có tổng các chữ số bằng 20 là : …………

b, Một hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 4cm.

c, Diện tích của hình chữ nhật đó là : ………….

Cho biểu thức : 1 x 11 x 21 x 31. Kết quả của biểu thức trên có tận cùng là chữ số : …… 

 d)Tìm n biết: \overline{ab} x 2 = \overline{n74} .  Ta có n  = …………

Bài 5 🙁 3,5 điểm ) Có 30 cuốn sách đựng trong ba ngăn. Bạn Bình lấy 5 cuốn ở ngăn thứ nhất chuyển sang ngăn thứ hai rồi lấy 3 cuốn ở ngăn thứ ba chuyển sang ngăn thứ nhất thì thấy số sách ở 3 ngăn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi ngăn có bao nhiêu cuốn sách ?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 6: ( 3 điểm )

Hình gồm 3 hình vuông đặt cạnh nhau như hình vẽ bên và có tổng diện tích bằng 147cm^{2} .  Tính chu vi của hình 

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

Đang tải...

Related Posts

Bình luận