Đề kiểm tra học kì II – Lịch sử lớp 7

Đang tải...

MA TRẬN ĐỀ

ĐỀ KIỂM TRA

Câu 1 (3,0 điểm). Vua Quang Trung có những chính sách gì để phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc ?

Câu 2 (4,0 điểm). Trình bày đường lối ngoại giao của vua Quang Trung. Ý nghĩa của những việc làm đó.

Câu 3 (3,0 điểm). Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp ở thời Nguyễn ?

Đang tải...

Related Posts

Bình luận