Đề 18 – Tổng hợp đề ôn tập Toán 5

Đang tải...

Đề 18

PHẦN 1 ( 3 điểm): Chọn câu đúng

Bài 1 (0,6):  Số nào dưới đây có cùng giá trị với 3,07 dm²:

A. 3m²7dm²         B. 3dm²7cm²                 C. 3m²70dm²                D. 3dm²70cm²

Bài 2 (0,6):  Phân số thập phân 5/100 được viết dưới dạng số thập phân là :

A. 5,0                    B. 0,5                             C. 0,05                           D. 0,005    

Bài 3 (0,6):  4/5 giờ  thì bằng

A. 12 phút             B.15 phút                                      C.36 phút                       D. 48 phút

Bài 4 (0,6):  135 giây được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 2,25 phút          B. 2,20 phút                   C. 2,15 phút                   D. 2,10 phút

Bài 5 (0,6):  Hình lập phương có cạnh 3dm thì thể tích là:

A. 9 dm³               B. 9 m³                          C. 27 m³                        D. 27 dm³

PHẦN 2 ( 7điểm)

Bài 1 (1):  Đặt tính rồi tính:

A. 3 giờ 42 phút + 1 giờ 37 phút

B. 2 giờ 45 phút x 3

Bài 2 (2):  Tính giá trị biểu thức:

A.5,25 – 4 x 5: 2,5                                               B.  2 giờ 4 phút x 3 – 4 giờ 25 phút

Bài 3 (2):  Một thửa ruộng  hình bình hành  có số đo cạnh đáy 120m và chiều cao bằng ¾ cạnh đáy. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, cứ  500 m2 thu được 1250 kg lúa. Hỏi thửa ruộng đó thu được bao nhiêu tấn lúa.

Bài 4 (2):  Tuổi con trai bằng ¼ tuổi mẹ, tuổi con gái bằng 1/5 tuổi mẹ. Biết tuổi con trai hơn tuổi con gái 2 tuổi, hỏi tuổi mẹ là bao nhiêu?

File Word

Xem thêm

Đề 19

Đang tải...

Related Posts

Bình luận