Đề 17 – Tổng hợp đề ôn tập Toán 5

Đang tải...

Đề 17

PHẦN 1 ( 3 điểm):  Chọn câu đúng

Bài 1  (0,75):  ¾ giờ = ……………………………. giờ

Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm là:

A. 1,75 giờ                                                  B. 1,45 giờ

C. 1,3 giờ                                                    D.1,4giờ

Bài 2 (0,75):  Hình lập phương có cạnh 2dm thì diện tích toàn phần là:

A. 16dm²              B. 24 dm²                      C. 8 ngày dm²                         D. 32 dm²  

Bài 3 (0,75):  2m³4dm³ = ……………………………………….. m³

A.2,4 m³              B.2,04 m³                                     C.2,004 m³                    D. 2,0004 m³

Bài 4 (0,75):  Một hình thang có trung bình cộng hai đáy là 9,5m và chiều cao là 6,8m thì diện tích hình thang đó là:

A. 32,3m²    B. 323m²             C. 646m²             D. 64,6m²

PHẦN 2 ( 7 điểm) 

Bài 1 (1):  Đặt tính rồi tính:

A.3 giờ 15 phút + 1 giờ 8 phút x 3 =          B. 16 giờ 20 phút : 5 – 2 giờ 30 phút =

Bài 2 (1):  Viết số  thích hợp vào chỗ chấm :

a.     2054dm²  = …………………m²

A.               1,2giờ = ……….giờ ……phút

b. 4/5 dm³ = ……………………cm³

B.               2,5 phút = …….phút ……giây

Bài 3 (3):  Một phòng họp có dạng hình hộp chữ nhật, chiều dài 9,5m, chiều rộng 5m và chiều cao 3,2m. Hỏi phòng  học đó có đủ không khí cho lớp học gồm 36 học sinh và một giáo viên hay không? Biết mỗi người cần 4m³ không khí

Bài 4 (3):  Người ta xếp 4 hình chữ nhật bằng nhau để được một hình vuông ABCD và bên trong có phần trống hình vuông MNPQ. Tính diện tích phần trống hình vuông MNPQ

File Word

Xem thêm

Đề 18

 

Đang tải...

Related Posts

Bình luận