Đáp án Bài 4 đề tuyển sinh lớp Toán THPT Chuyên Huế 2009-2010. 

Đang tải...

Đáp án bài 4 lớp Toán năm 2009 – 2010 Chuyên Huế.

Bài 4 : 

Ta có:

<=> {(a-1)} ^2 ( a^2 +9) =  {(2b +5) }^2

 Suy ra: a^2  + 9 là số chính phương.

Do |a|2 < a^2 +9 ≤ {(|a| + 3)}^2    nên chỉ có thể xảy ra các trường hợp sau:

1) a^2  + 9 = {(|a| + 3)}^2

2) a^2 + 9 = {(|a| + 2)}^2

3) a^2 +  9  =   {(|a| + 1)}^2

Trường hơp 1:a^2  + 9 = {(|a| + 3)}^2  <=> a = 0

Lúc đó: 9 = {(2b +5) }^2  <=> b = -1 hoặc b = -4

Trường hơp 2: a^2 + 9 =  {(|a| + 2)}^2   <=>5 = 4 IaI

Không có số nguyên a nào thỏa.

Trường hơp 3:a^2 +  9  =   {(|a| + 1)}^2  <=> |a| = 4 <=> a = 4 hoặc a = -4

– Với a = 4, ta có: 9.25 = {(2b +5) }^2 <=> b = 5 hoặc b = -10

– Với a = – 4, ta có: 25.25 = {(2b +5) }^2 <=> b = 10 hoặc b = -15

Các cặp số nguyên thỏa bài toán:

(a;b) = (0;-1), (0;-4), (4;5), (4;-10), (-4; 10), (-4;-15)

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận