Đáp án Bài 2 đề tuyển sinh lớp chuyên Tin THPT Quốc học Huế 2007 -2008

Đang tải...

Đáp án bài 2 Toán năm 2007 – 2008 Chuyên Tin THPT Huế.

Bài 2 : 

Ta có x^4 – 2(m^2 +2) x^2 +  m^4 +3 = 0 (1) 

Đặt t = x^2 , ta có t^2 – 2(m^2 +2)t + m^4 + 3 (2) ( t ≥ 0 ). 

Ta chứng tỏ (2) luôn có hai nghiệm 0 < t1 < t2. 

Thật vậy Δ’ ={(m^2  + 2)}^2   – ( m^4 + 3 ) = 4m^2 +1 >0 với mọi m. Vậy (2) luôn có hai nghiệm phân biệt  t1 , t2. 

Ta có : t1. t2 = m^4 +3 > 0 với mọi m 

t1 + t2 = 2(m^2 +2 ) >0 với mọi m. 

Do đó phương trình (1) có 4 nghiệm : – \sqrt {t1} , + \sqrt {t1} , – \sqrt {t2} , + \sqrt {t2}

Khi đó : {x1}^2 {x2}^2 {x3}^2 + x1.x2.x3.x4

Đáp án bài 2 Toán năm 2007 - 2008 Chuyên Tin THPT Huế.

= 2 ( t1 + t2 ) + t1.t2 = 4 ( m^2 +2) + m^4 +3 = m^4   + 4 m^2   +11 

Theo đề bài {x1}^2 +{x2}^2 +{x3}^2 +  {x4}^2 + x1.x2.x3.x4 = 11.  

Nghĩa là  m^4   + 4m^2   +11  = 11 <=> m^4   + 4m^2 =0 <=> m = 0

 

 

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận