Đáp án đề 46 – Tập 100 đề thi học sinh giỏi lớp 5

Đang tải...

ĐÁP ÁN ĐỀ 46 THI HỌC SINH GIỎI

MÔN :TOÁN  LỚP 5

Bài 1: (1,5 điểm):

a) Tính đúng y = 40          (0,75điểm)

b) Tính đúng y =     (0,75điểm)

Bài 2(2 điểm):

Bài 3(2 điểm):   

  (0,25điểm)

          – Lập luận đúng số học sinh xe I, II, III theo thứ tự gồm 18, 16, 15 phần bằng  

            nhau (hoặc vẽ sơ đồ đoạn thẳng)                                                     (0,5điểm)

          – Tính đúng số học sinh xe thứ nhất                                                   (0,25điểm)

          – Tính đúng số học sinh xe thứ hai                                                     (0,25điểm)

          – Tính đúng số học sinh xe thứ ba                                                      (0,25điểm)

          – Kết luận đúng (Xe I: 54 ; xe II: 48; xe III: 45 học sinh)                  (0,25điểm)

Bài 4(1 điểm):  Hai số đã cho có: 5 x 2 = 10(chữ số)                                  (0,25điểm)

           Chữ số lớn nhất là 9 nên tổng số lớn nhất có thể có của các chữ số hai số đó là:              

            9 x 10 = 90                                                                                        (0,25điểm)

           Vì 90 – 89 = 1 nên trong 10 chữ số có 9 chữ số 9 và 1 chữ số 8.      (0,25điểm)

           Vậy tổng nhỏ nhất khi một số là 99 999 và số kia là 89 999.            (0,25điểm)

Bài 5(1 điểm): -Ta lập được các số

             nên số vạn của tổng cũng như số chục hay số đơn vị đều là:

              ( 23 +79 + ) x 2                                                                          (0,25điểm)

           – Lập luận được tổng là : (23 + 79 + ) x 20 202                           (0,25điểm)

           – Tìm được : 23 + 79 +  = 2 989 896 : 20 202 = 148                    (0,25điểm)

           – Tính được = 148 – 23 – 79 = 46                                                 (0,25điểm)

Bài 6(2,5 điểm:)

              Vẽ hình đúng                                                                                   (0,25điểm)

a) Tính đúng diện tích hình vuông ABCD (0,25điểm)

b)-Lập luận đúng diện tích các tam giác ADP, APE, AEB, CPD,

               CPE, CEB bằng nhau và bằng 1/6 diện tích hình vuông ABCD.      (0,5điểm)

               -Lập luận được diện tích hình AECP bằng 1/3 diện tích hình           (0,25điểm)

                vuông ABCD

                -Tính đúng kết quả 12cm2                                                              (0,25điểm)

c)- Lập luận đúng diện tích tam giác DPM và DPN bằng nhau        (0,5điểm)

               – Lập luận đúng diện tích tam giác PMI và DNI bằng nhau           (0,5điểm)

File Word

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận